Начало Новини Актуално Такса битови отпадъци в Стара Загора се увеличава с 0,3 промила

Такса битови отпадъци в Стара Загора се увеличава с 0,3 промила

Актуално

сметосъбиранеТаксата за битовите отпадъци в Стара Загора за жилищните имоти и нежилищни имоти, собственост на граждани, да бъде увеличена от 1,5 на 1,8 промила и за нежилищните имоти на предприятията - от 3,5 на 4,2 промила. Това гласи предложение на кмета Живко Тодоров, което ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет на 19 декември. Предприятията, които се ползват от начина за определяне на таксата на база количество отпадък, измерено чрез заявяване съдове за битови отпадъци, ръстът ще е минимален.

Причината е, че цената на съдовете се запазва, а допълнителният промил, който се заплаща за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване от 1,1 се предлага да се повиши на 1,2 на хиляда, което е по малко от 10%. С оглед заплащане на реално предоставените услуги и спазване принципа „замърсителя плаща“ кметът предлага повишаване на размера на таксата за битови отпадъци в населените места извън град Стара Загора.

За жилищните имоти и нежилищни имоти, собственост на граждани - от 4,5 на 8 промила и за нежилищните имоти на предприятията от 6 на 8,5 промила.В абсолютна стойност за монолитна къща в с. Малка Верея с площ 120 кв. м с гараж 22 кв. м и парцел 726 кв. м, представлява увеличение на размера на таксата за битови отпадъци от 21,50 лв. на 38,07 лв. За сравнение в град Стара Загора за имот със същите параметри, находящ се във II зона – широк център, размерът на таксата за битови отпадъци при сегашния промил е 198,77 лв., а с предлаганото увеличение за града би била 238,52 лв.

При така предложените промени в размерите, очакваният финансов резултат е от такса за битови отпадъци за имоти в град Стара Загора постъпленията да се увеличат от 9 700 000 лв. на 11 550 000 лв., а за селата - от 570 000 лв. на 950 000 лв.

Ако таксата за битовите отпадъци не бъде увеличена, инвестиционната програма на Общината ще бъде орязана с 2 млн. лева.

  • Проектът на предложеното решение е публикуван на сайта на Община Стара Загора за обсъждане, предложения и възражения от заинтересуваните лица.

Още новини