Начало Новини SURE - временен инструмент с бюджет до 100 милиарда евро за поддържане на заетостта и защита на работещите

SURE - временен инструмент с бюджет до 100 милиарда евро за поддържане на заетостта и защита на работещите

EKКакво представлява Инструментът SURE и защо го предлага Европейската комисия?

Новият Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE), наричан по-нататък Инструментът, е предназначен да спомага за поддържане на заетостта и защита на работещите, засегнати от коронавирусната пандемия. По линия на Инструмента ще се предоставя финансова помощ под формата на заеми, които се отпускат от ЕС на държавите членки при благоприятни условия и чийто общ размер може да достигне 100 милиарда евро. Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта. В частност тези заеми ще помагат на държавите членки да покриват своите разходи, които са пряко свързани със създаването, удължаването на срока или разширяването на обхвата на национални схеми за работа с намалено работно време и други подобни мерки, въведени от тях за самостоятелно заетите лица в отговор на настоящата коронавирусна пандемия.

Какво представляват схемите за работа с намалено работно време?

Схемите за работа с намалено работно време са програми, които дават възможност при определени обстоятелства търговските дружества, изпитващи икономически затруднения, временно да намалят работното време на своите служители, на които се предоставя публична подкрепа за доходите за неотработените часове. Подобни схеми се прилагат и за заместване на доходите на самостоятелно заетите лица.

По линия на Инструмента ще бъде осигурена допълнителна подкрепа от ЕС за финансиране на схемите за работа с намалено работно време в държавите членки и други подобни мерки, с което ще се спомогне за поддържането на заетостта.

Всички държави членки вече са въвели национални схеми за работа с намалено работно време под някаква форма.

Защо Комисията съсредоточава усилията си в подкрепа на схемите за работа с намалено работно време?

Инструментът SURE е само един елемент от цялостната стратегия на Комисията за защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последствия от пандемията.

Много предприятия, изпитващи затруднения, са принудени временно да спрат или значително да свият дейността си и съответно да намалят работното време на служителите си. Схемите за работа с намалено работно време предотвратяват ненужните съкращения и така благодарение на тях временното сътресение няма да окаже по-тежки и дълготрайни отрицателни последствия върху икономиката и трудовия пазар на държавите членки. Това спомага за поддържане на доходите на семействата и запазване на производствените мощности и човешкия капитал на предприятията и икономиката като цяло.

Финансиране в какъв размер ще бъде на разположение за ЕС като цяло и за отделните държави членки?

Всички държави членки ще имат на разположение средства за финансова помощ с общ размер до 100 милиарда евро. Няма предварително разпределени финансови пакети за държавите членки.

Как Комисията ще осигури и предостави финансиране за Инструмента SURE?

Финансовата помощ по линия на Инструмента ще бъде под формата на заеми от ЕС за държавите членки, поискали подкрепа.

За да финансира заемите за държавите членки, Комисията ще набира заемни средства на финансовите пазари. След това тя ще отпуска на държавите членки заеми при благоприятни условия. Така държавите членки биха извлекли полза от високия кредитен рейтинг на ЕС и съответно от по-ниските разходи по заемите.

Заемите ще бъдат подкрепени от система от доброволни гаранции, учредени от държавите членки в полза на ЕС. Инструментът ще влезе в действие, когато всички държави членки са учредили такива гаранции.

Как ще се определят условията по всеки отделен заем?

Тези заеми следва да бъдат използвани от държавите членки за финансиране на схеми за работа с намалено работно време за служителите или подобни мерки за самостоятелно заетите лица.

След като получи искане за финансова помощ от държава членка, Комисията ще се консултира със съответната държава членка, за да провери какъв е размерът на увеличението на публичните разходи, което е пряко свързано със създаването, удължаването на срока или разширяването на обхвата на споменатите схеми или подобни мерки за самостоятелно заетите лица. Благодарение на тази консултация Комисията ще може правилно да прецени какви да бъдат условията по заема, в т.ч. размерът, максималният среден срок до падежа, цената и техническите условия и ред за отпускането и усвояването му.

Въз основа на консултацията Комисията ще представи на Съвета предложение за решение за предоставяне на финансова помощ.

Одобрената финансовата помощ ще бъде под формата на заем от ЕС за държавата членка, поискала подкрепа.

Как ще работи гаранционната система?

Отпускането на заеми на държавите членки по линия на Инструмента ще бъде подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Тази система ще даде възможност на Комисията да повиши обема на заемите, които може да се предоставят на държавите членки.

Гаранционната система е необходима, за да може да се постигне необходимата заемна способност, като същевременно се осигури предпазливо финансиране на Инструмента.

За тази цел е нужно да се осигури минимален размер на учредените гаранции (а именно 25 % от максималния размер на заемите от 100 милиарда евро).

Каква е връзката между Инструмента и обявената по-рано Европейска схема за презастраховане срещу безработица?

В своето съобщение за съгласуваните си икономически мерки в отговор на коронавирусната пандемия Комисията пое задължение да ускори подготовката на своето законодателно предложение за Европейска схема за презастраховане срещу безработица. Инструментът SURE представлява спешното пускане в действие на посочената схема и е специално замислен като незабавна мярка в отговор на предизвикателствата, създадени от пандемията. Той по никакъв начин не изключва създаването на постоянна схема за презастраховане срещу безработица.

Какви са следващите стъпки?

Предложението на Комисията за Инструмента SURE ще трябва да бъде одобрено бързо от Съвета. Новият инструмент ще бъде временен. Продължителността и обхватът му са ограничени до преодоляването на последствията от коронавирусната пандемия.

За повече сведения

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Още новини