Начало Новини Актуално Строителна компания Загора работи по европейски проект за над 110 хил. лева

Строителна компания Загора работи по европейски проект за над 110 хил. лева

Актуално

Строителна компания Загора

На 1 септември 2012 г. в старозагорската Строителна компания Загора започна работа по проект Подобряване на социалния климат в предприятието чрез повишаване на квалификацията, гарантиране на устойчива заетост на работещите и осигуряване на трапезария в кухненския бокс. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Строителна компания Загора е част от Холдинг Загора и е единственият в региона производител със затворен цикъл на производство - от добива и преработката на инертни материали, производство на бетонови разтвори, заготовка на армировка, електрически табла и оборудване, производство на бетонови изделия, услуги със строителна механизация, строителство на сгради в категориите от първа до пета. Дружеството е сред малкото в България, притежаващи сертификати за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, информира вестник Национална бизнес поща.
Проектът ще се изпълнява в следващите 21 месеца. Официалната му финансова рамка е в размер на 113 014 лева. Основната му цел е развитие на човешкия капитал чрез иновативни подходи за въвеждане на гъвкави форми на заетост и осигуряване на устойчива заетост на служители до 29 г. и над 55 г. Благодарение на обучението по проекта ще бъде повишена професионалната компетентност на сътрудниците, необходими за бъдещото развитие на строителното дружество. Заетите работници ще бъдат стимулирани да придобият навици за по-широко прилагане на принципите за учене през цялата професионална кариера. Повишаване на производителността на труда и на мотивацията на ангажирания персонал са също сред целите на европейския проект.

Социалната страна на проекта включва цялостен ремонт и обновяване на трапезарията, в която ежедневно се хранят безплатно близо 130 души.
Проектът включва обучение на 24 служители по темите Поддръжка и работа на автоматичен бетонов център с рециклатор и Управление на производствения процес чрез по- ефективно планиране, организация, отчитане и контрол на дейността, обясни инж. Иванка Рачева, ръководител на проекта и мениджър по качеството на Холдинг Загора. Практическите упражнения за разбъркване на бетонна смес ще се осъществяват под наблюдението на обучен учител. Служителите ще бъдат застраховани за трудова злополука за времето на тяхното обучение.
В края на всеки месец от своето обучение участниците ще попълват анкетни карти с цел установяване на удовлетвореността им и ефективността на процеса. След приключване на проекта всеки участник ще получи удостоверение за успешно преминало обучение.    

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България ПРОЕКТ BG051РОООЧ-2.1.15-0018 Подобряване на социалния климат в предприятието - чрез повишаване на квалификацията, гарантиране на устойчива заетост на работещите и осигуряване на трапезария с кухненски бокс. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013, еврейски социален фона съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Строителна компания Загора ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Още новини