Начало Новини Актуално Строг контрол върху парниковите газове от течните горива в транспорта

Строг контрол върху парниковите газове от течните горива в транспорта

Актуално
Праникови газове от горивата

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. С него се транспонират три директиви от 2009 г. на Парламента и на Съвета – 30, 29 и 126, свързани с намаляването и контрола на емисиите на парникови газове.

Директива 2009/30/ЕО се отнася до сертификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и с механизмите за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове, съобщи правителствената пресслужба. Целта й е да се постигне ограничаване на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта. Изгарянето на горива за пътен транспорт е причина за около 20% от емисиите на парникови газове в общността.

С промените се определят задълженията на производителите и вносителите на течни горива за намаляване на емисиите на парникови газове, съкращават се редица административни процедури и се намалява периодът за изпитване на пробите на корабни горива.

Транспонирането на Директива 2009/29/ЕО е с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността. С нея се въвежда търгуване на квотите за емисии през третия период на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ). Направена е препратка към съответния регламент на ЕК, който определя правилата за провеждане на търговете.

Проектозаконът предвижда оптимизиране на процеса на докладване и децентрализация на процедурите за издаване на комплексни разрешителни. Конкретизират се задълженията и отговорностите на компетентните органи, свързани с администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Въвеждат се и изискванията на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. Чрез предвидените изменения се определят и контролните органи за проверка на системите.

Още новини