Начало Новини Актуално Страната ще бъде разделена на 13 културни туристически области

Страната ще бъде разделена на 13 културни туристически области

Актуално

Министерският съвет прие Стратегически план за развитие на културния туризъм. Документът представлява каталогизиране на културните ни ценности, а това са повече от 300 археологически обекта или 80% от археологическото наследство на страната. В него се обръща специално внимание на състоянието на инфраструктурата в страната. Съществуващите пътища, пристанища и летища се оценяват като неподходящи за логистичните и транспортни нужди.

Предлага се план за инвестиции за укрепване и модернизиране на инфраструктурата като общ проект за подобряване на туристическия продукт, предаде Insurance.bg.
Съставна част на плана за развитие е стратегията за локалните системи. Тя трябва да допринесе за подчертаване на идентичността, специфичността и богатството на културните, историческите, археологическите и природните ресурси на България, да свърже ресурсите на една област в обща рамка и да ги превърне във фактор за усилване на туристическата атрактивност и за икономическо развитие. Поради това територията на страната е разделена на 13 области, наречени ЛоКуС-и, всяка от тях със специфични културни ресурси.

Определените със стратегическия план 13 области са:
· Велика София – подчертава се значението на София не само като административен център, но и като културна столица с всички ресурси и възможности да се конкурира с другите културни столици в Европа. Целта е през следващите години да се интегрира традиционното предлагане на културно-историческото наследство с по-напреднали форми на културно предлагане като изложения, фестивали, които в средносрочен период да се превърнат в истинска индустрия. Подчертава се ролята на София не само по отношение на логистиката, но и като символичен портал към българското културно наследство;
· Долината на царете – има потенциал да преследва лидерска позиция в своята ниша. Стойностното историческо и етнографско наследство днес не намира съответствие в предлаганите услуги и структури. Ценността на „Долината на царете” трябва да се повишава чрез интегрирането на специализирани събития и услуги за постигане на бърза популярност, максимално използване на ресурсите и конкретни резултати;
· Възрожденският град, който се намира в близост до Велико Търново и заедно с Пловдив е една от двете възможни културни столици на България. Има потенциал да привлича по-значими туристически потоци. „Възрожденският град” предлага културно наследство, пряко свързано с националната идентичност на българите. В средносрочен план стратегията цели интегриране на съществуващите обекти с продукти на други видове туризъм, ориентирани и към посетителите на българското Черноморие;
· По бреговете на Дунава – градовете Плевен и Русе, основни административни и културни центрове на ЛоКуС-а, характеризират туристическия потенциал на района за развитие на вътрешен и международен туризъм. Стратегията се концентрира върху популяризирането и развитието на р. Дунав като естествена свързваща ос на цялата територия;
· Каменно сърце представлява туристическа дестинация основно за български туристи. В бъдеще издигането на ролята на културния туризъм в Стара Загора и Сливен може да разпространи значенето му и за чуждестранни посетители, в това число и от Черноморието;
· Старите столици – на основата на уникалността на Мадарския конник се цели формирането на интегрална туристическа оферта – услуги и мероприятия за промяна на характера на туристическите посещения – от екскурзии (главно по Черноморието) към културно преживяване;
· По бреговете на Черно море – културният туризъм в този регион има подчинено значение по отношение на рекреативния туризъм. Развитието на културния туризъм следва да се търси в допълване на рекреативните оферти, в програмите „Крайбрежие – вътрешност” и за оферти извън сезона.
· Странджа планина има значителен потенциал по отношение на екологичния и културния сектори благодарение на природните, исторически и културни ресурси. Стратегията предвижда в кратък срок да се реализира едно събитие, върху което да се концентрира потенциала, а в средносрочен период – да се предложи алтернативно настаняване и специализирани продукти.
· Мечът и Кръстът – базира своята стратегия върху популяризиране и утвърждаване на уникалния символ на територията Перперикон, който да се превърне в център за културен туризъм на цялата територия. Чрез интегриране на други културни и природни ресурси се цели превръщането на ЛоКуС-а в един от националните лидери за международен туризъм;
· Пловдив и Римската империя е богат на културно и историческо наследство. Стратегията е насочена към увеличаване на нематериалното съдържание и културното туристическо предлагане, което обхваща съществуващите обекти и мероприятия, изложби и събития както в центъра на района, така и в цялата територия;
· Портата на Родопите има възможност за постигане на водеща позиция чрез разнообразяване на зимните оферти и постепенно намаляване на сезонността чрез интегриране на културните, историческите и етнографските ресурси;
· Големите планини е лидер в сферата на зимния ски туризъм. Развитието на културния туризъм дава възможност за ограничаване на сезонната концентрация на туристическото търсене и за по-ефективно използване на изградената туристическа база. Целта е чрез интегриране на културните, природните и етнографски ресурси да се разшири предлагането извън активния ски сезон;
· Вкаменената гора има значение предимно за локалното туристическо търсене. Реализирането на едно специфично събитие може да повиши значението му и да увеличи капацитета на предлаганите услуги.

Финансирането на заложените в Стратегическия план дейности ще се извършва от държавния бюджет, както и по оперативните програми от структурните и Кохезионния фондове на ЕС (главно ОП „Регионално развитие”, приоритетна ос 3 – Устойчиво развитие на туризма).
Документът е разработен в периода 2007-2009 г. с финансовата подкрепа на италианското правителство. Планът е обсъден с медии, с представители на ангажираните министерства, областни и общински администрации, регионални музеи, неправителствени организации и други. В разработката на стратегическия план участваха водещи специалисти от Италия и България.

Още новини