Начало Новини Актуално Стопанска конюнктура в България през октомври 2021 г.

Стопанска конюнктура в България през октомври 2021 г.

Актуално

През октомври 2021 г. общият показател на бизнес климата [1] се понижава с 2.3 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението). По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от септември.

Промишленост. Съставният показател бизнес климат в промишлеността спада с 3.9 пункта (фиг. 2 от приложението) в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-негативни са и прогнозите им както за износа, така и за производствената активност (фиг. 3 от приложението) през следващите три месеца.

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от юли (74.2%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им влияние (фиг. 4 от приложението).

В сравнение със септември делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

Строителство. През октомври съставният показател бизнес климат в строителството запазва нивото си от предходния месец (фиг. 5 от приложението). Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца са песимистични (фиг. 6 от приложението). Последната анкета отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Производственият график е осигурен с договори за 5.6 месеца, като се наблюдава намаление от 1.3 месеца спрямо оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни (фиг. 7 от приложението).

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда. През последния месец се регистрира и нарастване на отрицателното въздействие на фактора цени на материалите, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостига на работна сила (фиг. 8 от приложението).

Относно продажните цени в строителството 32.7% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно се понижава с 1.4 пункта (фиг. 9 от приложението), което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите (фиг. 10 от приложението) и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние (фиг. 11 от приложението).

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.

Услуги [2]. През октомври съставният показател бизнес климат в сектора на услугите намалява с 2.1 пункта (фиг. 12 от приложението) в резултат на леко влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги (фиг. 13 от приложението).

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, посочени съответно от 51.1 и 28.9% от предприятията (фиг. 14 от приложението).

Очакванията на мениджърите по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

 

1. Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.

2. Без търговия.

Документи за сваляне

Още новини