Начало Новини Актуално Стопанска конюнктура и общ показател на бизнес климата през септември 2021 г.

Стопанска конюнктура и общ показател на бизнес климата през септември 2021 г.

Актуално

През септември 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.4 пункта в сравнение с август (фиг. 1 от приложението). Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец.

Промишленост. Съставният показател бизнес климат в промишлеността намалява с 0.9 пункта (фиг. 2 от приложението), което се дължи на по-резервираните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията (фиг. 3 от приложението). Според тях настоящата производствена активност е леко намалена, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са неблагоприятни.

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 51.3, 24.9 и 24.0% от предприятията (фиг. 4 от приложението).

Относно продажните цени в промишлеността 15.6% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Строителство. През септември съставният показател бизнес климат в строителството спада със 7.3 пункта (фиг. 5 от приложението) в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни, което е съпроводено и с леко влошени очаквания за строителната активност през следващите три месеца (фиг. 6 от приложението).

Основният проблем за развитието на бизнеса продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и цените на материалите (фиг. 7 от приложението).

В сравнение с август делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени да се повишат през следващите три месеца се запазва.

Търговия на дребно. Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно намалява с 2.6 пункта (фиг. 8 от приложението), което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира и песимистични мнения както за обема на продажбите (фиг. 9 от приложението), така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша (фиг. 10 от приложението).

Оценките на търговците на дребно по отношение на продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 23.4% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца.

Услуги. През септември съставният показател бизнес климат в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от август (фиг. 11 от приложението). Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения (фиг. 12 от приложението), като очакванията им за следващите три месеца са неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като спрямо предходния месец се регистрира засилване на отрицателното въздействие на фактора други (фиг. 13 от приложението).

Относно продажните цени в сектора на услугите анкетата отчита известни очаквания за повишение през следващите три месеца.

* Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.

* На респондентите се дава възможност да посочат отговор Други фактори, когато освен изброените в анкетните карти фактори имат и други затруднения в дейността си, без да е необходимо да ги конкретизират.

 

Документи за сваляне

Още новини