Начало Новини Актуално Стопанска конюнктура - бизнес анкети на НСИ, юли 2022 година

Стопанска конюнктура - бизнес анкети на НСИ, юли 2022 година

Актуално

През юли 2022 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва нивото си от юни, а в строителството е регистрирано понижение.

Промишленост. Съставният показател бизнес климат в промишлеността нараства с 2.1 пункта (фиг. 2 от приложението), което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност (фиг. 3 от приложението) през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите през юли е с 0.8 пункта под нивото от април и достига 75.5%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

Основните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила (фиг. 4 от приложението).

Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение (фиг. 5 от приложението).

Строителство. През юли съставният показател бизнес климат в строителството намалява с 2.9 пункта (фиг. 6 от приложението) в резултат на влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение в следващата половин година се очаква намаление на новите поръчки (фиг. 7 от приложението), което ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние (фиг. 8 от приложението).

По отношение на продажните цени в строителството 49.3% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно се покачва с 0.7 пункта (фиг. 9 от приложението), което се дължи на по-оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците (фиг. 10 от приложението) през следващите три месеца са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда e основната пречка за дейността в сектора, посочена от 68.7% от предприятията. На заден план остават факторите конкуренция в бранша и недостатъчно търсене (фиг. 11 от приложението).

В сравнение с юни нараства делът на търговците на дребно, които очакват продажните цени да се увеличат през следващите три месеца (фиг. 12 от приложението).

Услуги. През юли съставният показател бизнес климат в сектора на услугите остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 13 от приложението). Оценките на мениджърите по отношение на настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения (фиг. 14 от приложението).

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила (фиг. 15 от приложението).

Относно продажните цени в сектора на услугите 21.8% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

* Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.

Документи за сваляне

Още новини