Начало Новини Актуално Стопанска конюнктура - бизнес анкети на НСИ, декември 2022 година

Стопанска конюнктура - бизнес анкети на НСИ, декември 2022 година

Актуално

През декември 2022 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.0 пункт спрямо ноември (фиг. 1 от приложението). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в строителството запазва нивото си, а в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се покачва с 2.5 пункта (фиг. 2 от приложението) в резултат на по-позитивните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки (фиг. 3 от приложението), което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 61.1 и 28.8% от предприятията (фиг. 4 от приложението).

По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за увеличение през следващите три месеца (фиг. 5 от приложението).

Строителство. През декември съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от предходния месец (фиг. 6 от приложението). Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца (фиг. 7 от приложението), са резервирани.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността, като спрямо ноември се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първите два фактора (фиг. 8 от приложението).

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, е 35.6%.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 0.7 пункта (фиг. 9 от приложението), което се дължи главно на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също са благоприятни (фиг. 10 от приложението).

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са най-сериозните проблеми за бизнеса, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното влияние на последния фактор (фиг. 11 от приложението).

По отношение на продажните цени прогнозите на търговците на дребно са за известно увеличение през следващите три месеца (фиг. 12 от приложението).

Услуги. През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 1.1 пункта (фиг. 13 от приложението) в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги (фиг. 14 от приложението).

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността на предприятията, следвана от конкуренцията в бранша и недостига на работна сила (фиг. 15 от приложението).

Относно продажните цени в сектора на услугите 22.2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Документи за сваляне

Още новини