Начало Новини Коментари Стопанката конюнктура според бизнес анкетите на НСИ за декември 2021 г.

Стопанката конюнктура според бизнес анкетите на НСИ за декември 2021 г.

Коментари

През декември 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.6 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, а в промишлеността е регистрирано понижение.

Промишленост. Съставният показател бизнес климат в промишлеността намалява с 0.7 пункта (фиг. 2 от приложението). Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са влошени, като и очакванията им за следващите шест месеца са по-резервирани. Същевременно анкетата отчита и известно намаление на осигуреността на производството с поръчки (фиг. 3 от приложението).

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса. През последния месец се засилва и негативното влияние на фактора други, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене от страната (фиг. 4 от приложението).

В сравнение с ноември делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

Строителство. През декември съставният показател бизнес климат в строителството се повишава с 3.3 пункта (фиг. 5 от приложението), което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания (фиг. 6 от приложението) на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата осигуреност на производството с поръчки се запазва, а прогнозите за строителната активност през следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, посочени съответно от 63.6, 50.3 и 40.0% от предприятията (фиг. 7 от приложението).

Относно продажните цени в строителството 34.2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно нараства с 4.9 пункта (фиг. 8 от приложението) в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им за обема на продажбите (фиг. 9 от приложението) и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е основната пречка за развитието на бизнеса, като през последния месец е регистрирано намаление на отрицателното ѝ влияние. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша (фиг. 10 от приложението).

Оценките на търговците на дребно по отношение на продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 29.9% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца.

Услуги. През декември съставният показател бизнес климат в сектора на услугите се повишава с 5.9 пункта (фиг. 11 от приложението), което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца (фиг. 12 от приложението).

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, ограничаващи в най-голяма степен дейността на предприятията (фиг. 13 от приложението).

Относно продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да се увеличат през следващите три месеца.

 

 

Документи за сваляне

Още новини