Начало Новини Съобщения Стимулират се дейности за подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на бежанци от Украйна с осигурена работа

Стимулират се дейности в подкрепа на бърза интеграция на пазара на труда на бежанци от Украйна

Съобщения

Агенция по заетостта обяви Проект Солидарност. Той се реализира по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 6 Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката и цели да окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на разселени лица от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, пристигнали в България след 24.02.2022 г. Средствата по проекта се предоставят съгласно Регламент (ЕС) 2022/613 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 април 2022 година за изменение на Регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014.

С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане на: 

  • средства за възнаграждения на база минималната работна заплата, установена за страна и дължимите осигуровки за сметка на работодателите за период до 3 месеца, за наетите от него лица;
  • средства за възнаграждения на ментори, които ще подпомагат назначените лица за период до 3 месеца. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната;
  • средства за интеграционна добавка за настаняване включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет на наетите лица за период до 3 месеца в размер на 356,00 лв. на месец за едно лице;
  • средства за стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за останалите на работа лица, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата за период, пропорционален на продължителността на субсидираната заетост.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 46 594 860 лева, като се очаква да бъдат включени най-малко 9054 души от Украйна, с предоставена временна закрила.

Подробна информация за допустимите целеви групи и условията по процедурата, може да намерите на сайта на Агенция по заетостта

Още новини