Начало Новини Актуално Статира процедура по изплащане на обезщетения за собствениците на имоти по трасето на ЛОТ 2 на автомагистрала Тракия

Статира процедура по изплащане на обезщетения за собствениците на имоти по трасето на ЛОТ 2 на автомагистрала Тракия

Актуално

Областният управител на област Стара Загора Йордан Николов обяви процедура по изплащането на обезщетения за отчуждени имоти, през които преминава трасето на автомагистрала Тракия -  ЛОТ 2, участък Стара Загора- Нова Загора. Процедурата е на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 39 а от същия закон.

Тя засяга участъка Стара Загора – Нова Загора, от трасето Оризово – Бургас ЛОТ 2, от км 210+100 до км 241+900, съгласно Решение на Министерски съвет №1008 от 30.12.2009 г.( обнародвано в ДВ бр.4 от 2010 г.), съобщиха от пресцентъра на областна администрация.
Комисия, назначена от областния управител, е изготвила списък с необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници трябва да представят при подаване на заявление в деловодството на Областна администрация – Стара Загора.
Собствениците следва да представят заявление по образец до областния управител на област Стара Загора, Решение по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване правото на собственост върху имота по плана за земеразделяне, заверено от съответната общинска служба по земеделие, нотариален акт – нотариално заверен /в случай на извършена делба/, оригиналната скица на имота, историята на имота в случай, че е претърпял промяна, оригинал на удостоверение за липса на тежести върху имота, оригинал от удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен, нотариално заверен договор за делба на обезщетението - по образец, нотариално заверено пълномощно – по образец, актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата и копие от личната карта.
Списъкът на отчуждените имоти се намира на web-страницата на Областна администрация – Стара Загора ( www.sz.government.bg/ )
Заявления се подават в деловодството на Областна администрация - Стара Загора  всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч.

Още новини