Начало Новини Актуално Стартират две схеми по ОП Развитие на човешките ресурси с приоритет за дълготрайно безработните

Стартират две схеми по ОП Развитие на човешките ресурси с приоритет за дълготрайно безработните

Актуално
ОП РЧР

През втората половина на 2010 г. българската икономика започна да отбелязва възстановяване на растежа, но процесите в икономиката се отразяват на пазара на труда с известен период на закъснение. Равнището на безработица се стабилизира (9.78% през февруари 2011 г.), но продължително безработните продължават да нарастват.

По данни на Евростат делът на продължително безработните е по-висок в осем държави-членки, включително Италия, Унгария, Португалия, Словакия.

Агенцията по заетостта отчита продължително безработните в трудоспособна възраст 15-64 г. През февруари 2011 г. техният брой е 125 595 или 35% от всички безработни, регистрирани в бюрата по труда. За сравнение преди кризата през февруари 2008 г. броят им е 146 893 или е по-висок с 21 300 души от сегашното състояние.

Основна причина за големия брой трайно безработни, особено в условията на икономическа криза, е тяхната ниска квалификация и образование. Утежняващ фактор е и високата средна възраст на тези безработни. По данни на Агенцията по заетостта от всички продължително безработни тези без квалификация са близо 69%, с основно и по-ниско образование са 64%, а 47% са лицата над 50 г., които срещат сериозни затруднения при намирането на работа.

Продължително безработните не могат да се конкурират при заемането на свободни работни места със съкратените поради кризата лица, сред които преобладават тези с по-висока квалификация.

По-ниското предлагане на свободни работни места също увеличава риска от удължаване престоя без работа. През 2010 г. обявените в бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар, извън мерки и програми са по-малко с около 19 800 в сравнение с 2009 г. Най-голям спад се отчита при местата без квалификация, които обикновено се заемат от трайно безработните.
Неактивният зимен сезон също определя нарастването на продължително безработните в края на годината.

В резултат на кризата нарастват обезкуражените лица на възраст 15-64 г., които не търсят работа, защото смятат, че няма да намерят такава. През 2010 г. техният брой е 222 хил., повече с 38 хил. в сравнение с 2009 г. С подобряване на ситуацията на пазара на труда тези лица започват да търсят работа.
За намаляване на продължително безработните и неактивните предприемаме действия за тяхното включване на пазара на труда, обучение и подкрепа за започване на работа.

През м. февруари 2011 г. над 4 800 продължително безработни са работили по програми и мерки за субсидирана заетост със средства от държавния бюджет и още почти 5 900 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, от тях по схема „Развитие” в обучение и заетост са включени около 2 500 лица.

От началото на годината 1 935 неактивни лица са регистрирани в бюрата по труда благодарение на усилията на ромските медиатори по програма „Активиране на неактивни лица”. Със средства по ОП „РЧР” ще бъдат наети още 250 трудови медиатори. През м. февруари бяха проведени първите седем от планираните общо 106 трудови борси през тази година. През настоящата година ще стартират още две схеми от ОП „Развитие на човешките ресурси”, в които приоритетна група са дълготрайно безработните. Това са схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, по която 18 800 безработни лица, ще се включат в обучение за професионалната квалификация. По схема „Конкурентен старт на пазара на труда” ще се включат в обучение други 4 000 безработни лица.

Особено подходяща за продължително безработните е заетостта в социалните услуги. По схема „Алтернативи” понастоящем работят 9 263 лица като лични асистенти, част от тях са били трайно безработни. По схема „Социални асистенти и домашни помощници” ще бъде осигурена заетост на около 1 400 социални асистенти и 2 160 домашни помощници.

В заключение бих искал да отбележа, че Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта продължават ежемесечно да осъществяват мониторинг и анализ на ситуацията на пазара на труда като условие за предприемане на адекватни действия.
 

Още новини