Начало Новини Актуално Стартира нова мярка от ПРСР

Стартира нова мярка от ПРСР

Актуално
ПРСР

Стартира нова мярка 114 Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори от програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Целта на мярката е да подкрепи фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги. Мярката ще стартира през месец ноември тази година.

Под консултантски услуги по мярката се разбира комплект от консултации, които обхващат оценка, предоставяне на информация и съвети на фермера или собственика на гори от консултантска организация, вписана в Регистъра на консултантите по мярка 114, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

В рамките на две календарни години, считано към годината на подаване на предходното одобрено заявление за подпомагане, един земеделски стопанин или собственик на гори може да получи безвъзмездна финансова помощ за максимум един комплект консултации.

В комплекта консултации за фермерите се включват задължителни консултантски услуги и допълнителни консултантски услуги. Комплектът консултации за собствениците на гори включва съвети за: запознаване с горското законодателство, планиране на лесовъдски дейности, запознаване със съвременни практики за стопанисване на горите, вещно право, екосистемни ползи от горите, превенция и защита на горите от пожари, насекоми и болести.

Задължителните консултантски услуги за фермерите са определени като група А и включват оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка с кръстосаното съответствие и стандарти за безопасност на труда, основани на законодателството на Европейския съюз. Предвидено е да има най-малко едно посещение на стопанството, свързано с изготвянето на оценка за изпълнение на посочените изисквания.

Допълнителните консултантски услуги по избор от фермера (Група Б), включени в комплекта от консултации могат да обхващат един или повече от следните компоненти:

 • Компонент Б1 се състои от консултации по управлението на стопанството
 • Компонент Б2 се състои от специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството
 • Компонент Б3 се състои от консултации, които се предоставят на кандидати и/или одобрени за подпомагане по мярка 214 Агроекологични плащания от ПРСР.

Финансовата подкрепа за използване на допълнителни консултантски услуги - група Б е допустима само при условие, че се получава в комплект със задължителните консултантски услуги - Група А.

Максималните стойности на допустимите разходи са:

 • 1. за комплект консултации (Група А) – максимум 240 евро
 • 2. за комплект консултации (Група Б) както следва:
  а) за компонент Б1 - максимум 300 евро
  б) за компонент Б2 – максимум 690 евро
  в) за компонент Б3 – максимум 270 евро

Финансовата помощ е в размер на 80% от доказаните с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи общи допустими разходи, но не повече от 1500 евро за пълен комплект консултации (група А и всички компоненти на група Б). За комплекта консултации в областта на горите максималната стойност на допустимите разходи е 240 евро.

Бенефициенти по мярката могат да бъдат фермери и собственици на гори при спазване на следните изисквания:
Фермерите могат да бъдат физически или юридически лица, които са регистрирани в ИСАК и/или са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. За получаване на консултантски услуги в областта на горите са допустими физически, юридически лица и техните сдружения и общини, които са собственици на гори.

Кандидатите за финансова помощ подават заявление за подпомагане в Областната дирекция на Разплащателната агенция по постоянен адрес или по адрес на седалището на юридическото лице. В заявлението се посочва за кои дейности от комплекта консултации се кандидатства за подпомагане.

След включване в регистъра на одобрените бенефициенти по мярката фермерите/собствениците на гори си избират консултант, който е в Регистъра на консултантите, които имат право да предоставят консултантски услуги по мярката, и сключват договор с него за получаване на комплект консултации.

Консултантите ще се избират след провеждане на процедура от Министерство на земеделието и храните.
Институциите и организациите, които могат да осигуряват консултантските услуги в областта на земеделието, трябва да имат квалифициран персонал, като поне един експерт трябва да е преминал специално обучение за кръстосаното съответствие. За да бъдат включени в списъка на консултантите по мярката организациите трябва също така да имат опит в консултантските услуги в областта на земеделието, както и да имат административна и техническа осигуреност.

Институциите и организациите, които могат да осигуряват консултантските услуги в областта на горите, трябва да имат квалифициран персонал и опит в консултантските услуги в областта на горите.

Консултантите  ще се одобряват от Министъра на земеделието и храните след провеждане на процедура по избор на базата на посочените в наредбата подробни изисквания и условия.

Още новини