Начало Новини Актуално Стартира нов прием по мерки 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони

Стартира нов прием по мерки 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони

Актуално
Селски туризъм

На 9 ноември 2011 г. стартира нов прием на заявления за подпомагане по мерки 311 Разнообразяване към неземеделски дейности и 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г (ПРСР). Приемът ще приключи на 9 декември 2011 година. 

Мярка 311 предоставя безвъзмездна финансова помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.

Мярка 312 подпомага новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори.

Подпомаганите дейности включват: развитие на селски туризъм, местно занаятчийство, развитие на социални услуги за населението в селските райони, създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения, производство и продажба на възобновяема енергия, преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т. н; услуги – отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 евро, максималният - 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници - 1 000 000 евро.

Финансовото подпомагане е в размер на 70%, а в случаите на проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници, е в размер на 80% от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

Помощта, отпусната по тези мерки, трябва да е в съответствие с ограниченията и условията, наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006), като финансовото подпомагане за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 евро за проекти в сектор сухопътен транспорт) за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Още новини