Начало Новини Актуално Стартира най-големият проект по Натура 2000, финансиран от Оперативна програма Околна среда

Стартира най-големият проект по Натура 2000, финансиран от Оперативна програма Околна среда

Актуално
Карта на Натура 2000

Започват двугодишни теренни проучвания на територията на цялата страна в рамките на най-големия проект по Натура 2000, финансиран от Оперативна програма Околна среда. Целта е да бъдат изготвени карти и да се определи природозащитното състояние на местообитания и видове на територията на защитени зони за опазване на природните местообитания от националната мрежа Натура 2000, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

В рамките на две години 120 екипа от природозащитници ще извършват теренни проучвания за картиране и определяне на природозащитното състояние и местоположението на 87 природни местообитания, 119 вида, както и ще се определят миграционните трасета на 40 редки вида птици от мрежата НАТУРА 2000, обяви заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева на пресконференция за старта на проекта. Стойността му е близо 26 милиона лева, от които 22 млн. са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 4 млн. лв. е националното съфинансиране от държавния бюджет. Проектът се управлява от дирекция

Национална служба за защита на природата в Министерството на околната среда и водите. Това е не само най-големият проект по оперативната програма за опазване на биологичното разнообразие, но и изобщо най-мащабният проект, откакто се говори за биоразнообразие, отбеляза заместник-министър Манева. Тя добави, че след приключване на проекта страната ни ще разполага с обективна информация, на основата на която ще се взимат решения не само за управление на защитените територии, но и във всички случаи на оценка за съвместимост при реализацията на инвестиционни проекти. Събраната информация ще може да се ползва от всички заинтересовани страни – държавни институции, местната власт, научната общност, собственици и ползватели на земи и гори, неправителствени и бизнес организации.

В края на март т.г. бяха подписани договорите с двамата изпълнители на проекта: консорциум Натура България ще извърши картиране и определяне на природозащитното състояние на безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, бозайници, висши растения и мъхове, а консорциум Еконект ще определи и минимизира рисковете за дивите птици.
Първите теренни проучвания ще започнат през юли.

Българската част от екомрежата Натура 2000 се състои от 118 защитени зони за опазване на дивите птици и 231 зони за природните местообитания. Тя заема над 34% от територията на страната, което е един от най-високите проценти в Европа.
 

Още новини