Начало Новини Актуално Стартира набирането на проекти по Национална програма От социални помощи към осигуряване на заетост за 2010 г.

Стартира набирането на проекти по Национална програма От социални помощи към осигуряване на заетост за 2010 г.

Актуално

От 16 ноември до 27 ноември бюрата по труда в страната ще приемат проекти по Национална програма От социални помощи към осигуряване на заетост.
Националната Програма От социални помощи към осигуряване на заетост изпълнява една от основните цели на социалната политика - заетост за социална интеграция на безработни, които получават социални помощи.


За реализация на Програмата през 2010 г. се предвижда да бъдат разкрити 6 700 работни места в общополезни дейности, присъщи на общината и държавата, социални дейности, дейности за подобряване условията на труд и работна среда и дейности в основното производство на предприятия без държавно и/или общинско участие.
Програмата се осъществява на проектен принцип. Кандидат-работодателите изготвят и представят проекти, в които се описват дейностите, които предвиждат за изпълнение. Пълна информация за условията, формулярите и критериите, на които трябва да отговарят проектите, може да се получи в бюрата по труда, регионалните служби по заетостта, както и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.
По време на разработването на проектите, работодателите могат да получават текущи консултации както от служителите от бюрата по труда, така и в регионалните служби по заетостта и експертите за техническа помощ по програмата.
Работодатели по Програмата могат да бъдат: Областни управители; Общински администрации; общински и държавни фирми; частни фирми; неправителствени организации.
Процесът на оценка и класиране на подадените проекти ще приключи на 18.12.2009 г., когато Агенцията по заетостта ще обяви окончателно одобрените за финансиране проекти. За по-голяма прозрачност, списъкът на одобрените за финансиране проекти ще бъде поместен и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта.
На Интернет страницата на Агенцията по заетостта всеки кандидат-работодател може да се информира и за критериите за оценяване на социално-икономическата приоритетност на проектите, в резултат на което всеки ще има възможност още на ниво подготовка на проекта сам да прецени шансовете си за финансиране.
Обхват на безработните лица, които могат да бъдат наети по условията на Програмата
- Безработни лица, които са регистрирани в ДБТ и са обект на месечно социално подпомагане. Дефинирана е нова приоритетна група за включване в Програмата – регистрирани безработни лица на месечно социално подпомагане до 29-годишна възраст;
- Безработни лица, притежаващи специфични знания и умения, необходими за изпълнението на дейностите по проектите – техният брой е до 30% от общия брой на наетите по Програмата.
Насоки за развитие на Програмата през 2010 година
- Запазване на висок процент на лицата, заети в дейности с траен характер - дейности, в които заетите лица повишават знанията и уменията си или придобиват квалификация  в процеса на работа;
- Активно съдействие на наетите по програмата лица за преодоляване на последствията от тежки зимни условия, както и за изпълнение на превантивни мерки за предотвратяването им;
- Повишени изисквания за вида и качеството на извършваните по Програмата дейности и засилен контрол на всички нива;
- Проектите на работодатели, осигурили обучение или последваща заетост на наетите лица след приключване на договорите им, поети като ангажимент в предходни етапи на Програмата, ще бъдат предпочетени.
Параметри за реализация на Национална Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2010 г.
Дейностите по Програмата ще се изпълняват през периода януари – юни 2010г., като разкритите работни места са с продължителност до 6 месеца при 6 часов работен ден.
- Комунално-битови дейности – работните места не бива да надвишават 10% от общия средногодишен брой работни места в общополезни дейности, разкрити по проект на съответния работодател.
- Дейности с траен характер и краен остатъчен ефект – работните места е нужно да са 40% и над 40% от общия средногодишен брой работни места  разкрити по проекта.
- Дейности с почасов измерител (охрана и поддръжка), в т. ч. и социални дейности, не бива да надвишават 50% от общия средногодишен брой работни места, разкрити по проект на съответния работодател. В рамките на споменатия процент, работните места в дейности по охрана да бъдат не повече от 15%.
И през 2010 г. ще се реализират проекти на предприятия без държавно и/или общинско участие, включващи:
- дейности за подобряване на условията на труд и работната среда на собствената им територия в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна/ постоянна заетост на работните места. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукция;
- дейности в основното им промишлено производство и производство на строителна продукция;
- дейности, в основното им производство, свързани с преработването на селскостопанска продукция.
Бюджетът за реализация на НП “ОСПОЗ” през   2010 г. е намален в сравнение с предходни години, поради общото намаление на проекта на бюджета за реализация на активната политика по заетостта през следващата година.
След решение на Управляващия орган по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, общините могат да бъдат работодатели в Операция “Развитие”, като разкриват работни места за наемане на безработни лица, които са преминали квалификационно обучение.

Още новини