Начало Новини Актуално Стартира данъчно-осигурителната кампания за 2012 г.

Стартира данъчно-осигурителната кампания за 2012 г.

Актуално
Данъчна декларация

Подалите годишните декларации за доходите до 10 февруари 2012 г., съответно и заплатили данъка за довнасяне, ако имат такъв, ползват 5% отстъпка. Същата отстъпка е валидна и за всеки клиент, подал декларацията си по интернет до края на кампанията - 30 април, по изключение през 2012 г. до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. Ползва се само едната отстъпка.

Както всяка година декларацията за доходите на физическите лица съдържа основна част и съответните приложения, като се попълват само онези, в които се декларират получени доходи.

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. (образец 2001), се подава от местни физически лица, придобили доходи само от източници в България и от чуждестранни физически лица, придобили доходи от източници в България. Формулярът съдържа:

образец 2001

Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ - основно тяло и Приложенията към нея:

образец 2011

Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения

образец 2021

Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

образец 2031

Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност

образец 2041

Приложение № 4 доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

образец 2051

Приложение № 5 доходи от прехвърляне на права или имущество

образец 2061

Приложение № 6 доходи от други източници

образец 2071

Приложение № 7 доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ

образец 2081

Приложение № 8 за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина

 

образец 2004

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително получени доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а.

Задължение за подаване на декларация имат физическите лица, които през 2011 г. са получили доходи от: трудови правоотношения; стопанска дейност като едноличен търговец; друга стопанска дейност (например, доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения); наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество; лица които през 2011 г. са упражнявали дейност облагана с патентен данък; доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например, облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци). На всеки от посочените по-горе видове доход съответства приложение към данъчната декларация.

Доходите, получени през 2011 г., се облагат с 10% плосък данък и голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през 2011 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране. Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2011 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Не подават данъчна декларация през 2012 г. лицата, които са имали доходи само от трудови правоотношения и нямат данък за довнасяне, като същите няма да ползват и данъчни облекчения.

При изчисляването на данъка върху общата годишна данъчна основа за 2011 г. не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ. Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка – 15 на сто и се декларират в Приложение № 2.

От НАП напомнят на клиентите си да не пропускат попълването и на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г., когато е необходимо.

Декларациите за доходите могат да бъдат подавани по интернет, подписани с електронен подпис, на място в Офиса на НАП в Стара Загора и Казанлък, в Централните пощенски клонове и като препоръчани писма с обратна разписка.

Пълна информация за плащането на данъците, банковите сметки и кодовете за вид плащане, е публикувана на страницата на НАП. Всеки клиент може да се консултира как да попълни данъчната си декларация на цената на градски разговор, избирайки информационния телефон на НАП: 0700 18 700.

Още новини