Начало Новини Актуално Стара Загора се нарежда на 3-то място в България по размер на средната месечна работна заплата през 4-то тримесечие на 2

Стара Загора се нарежда на 3-то място в България по размер на средната месечна работна заплата през 4-то тримесечие на 2009 г.

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора в края на декември 2009 г. са 105 296 души. Те намаляват с 3 611 или с 3,3% спрямо края на септември 2009 г.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите Play„Преработваща промишленост” – 30.5% и „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” – 14.4%, в които през декември 2009 г. броят на наетите спрямо септември 2009 г. намалява съответно с 3.4% и 2.3%.
В края на декември 2009 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 8978 или 7.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление в броя на наетите лица спрямо декември 2008 г. се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост“ – с 5934 и „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” – с 2121, което в процентно изражение представлява съответно 15,6% и 12,2%.
Средната месечна работна заплата в номинално изражение за декември 2009 г. в област Стара Загора е 690 лв, което е с 65 лева повече спрямо месец септември 2009 година.
През четвърто тримесечие 2009 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.04% до 650 лв. спрямо трето тримесечие 2009 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-високо нарастване на средната месечна работна заплата, са: „Добивна промишленост” – 26.9%, „Образование” – 9.1% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения” – 9.0%.
През четвърто тримесечие 2009 г. средната месечна работна заплата в областта нараства нараства със 17.75% спрямо същия период на предходната година, като най-голямо увеличението в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 42.1%, „Търговия; ремонта на автомобили и мотоциклети” – 31.7% и „Строителство” – 28.5%. Намаление на заплатата с 8.6% е регистрирано само в  икономическа дейност „Операции с недвижими имоти” .

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвърто тримесечие 2009 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 614 лева
  • „Добивна промишленост” - 1 501 лева
  • „Финансови и застрахователни дейности” - 877 лева
Най-ниско платени са били наетите лица в икономически дейности:
  • „Административни и спомагателни дейности” - 316 лева
  • „Хотелиерство и ресторантьорство” - 338 лева
  • „Други дейности” - 375 лева.
Спрямо четвърто тримесечие 2008 г. средната месечна работна заплата за област Стара Загора в обществения сектор нараства с 15.90%, а в частния сектор - с 16.85%.

Размерът на средната месечна работна заплата за област Стара Загора през IV тримесечие на 2009 година, нарежда областта на трето място в страната, след София(столица) и област Враца. В съответната класация за IV тримесечие на 2008 година, област Стара Загора се намира на четвърто място, след София(столица) ,област Враца и област София.

Play

Още новини