Начало Новини Коментари Становище на Кастамону България във връзка с планирано разширяване на производството

Становище на Кастамону България във връзка с планирано разширяване на производството

Коментари

Кастамону България предостави на Търговско-промишлена палата - Стара Загора свое становище, като информацията е изготвена в отговор на появила се невярна такава в социалните мрежи и с цел запознаване на обществеността по важните въпроси на инвестиционното намерение на Кастамону България АД. Технически подробности по темата може да се получат от РИОСВ, гр. Стара Загора и от екипа експерти, изготвил Доклада по ОВОС. Тук бихме искали да насочим вниманието на обществеността към следните обстоятелства:

 • 66 подобни съоръжения в Европа работят без проблеми. Няма аварии, засягащи околната среда и свързани с формалина, който се използва в производството на лепило от 60 години.

 • Kastamonu Entegre разполага с общо 11 производствени съоръжения за формалин и лепило, 8 от които са в Турция, 2 в Русия и 1 в Италия.

 • Трите най-големи съоръжения за производство на формалин, които работят в Европа, са с производствен капацитет 500 000 тона за година в Италия, 300 000 - 400 000 тона за година в Белгия и 400 000 тона за година в Швеция. Годишното производство на формалин в Кастамону България АД ще бъде 60 хиляди тона, което представлява една десета част от тези мощности.

 • Съоръжението, което предстои да бъде изградено, притежава най-добри технически характеристики, а проектите и оборудването ще бъдат дело на фирми от Европейския съюз, които работят в тази област повече от 50 години.

 • Единственият начин фабриката да се конкурира на българския пазар с вносните продукти и при сегашните условия, е да бъдат завършени проектите за производство на лепило, за увеличаване на капацитета и за модернизация, за които продължават процеси по набавяне на изискуемите и законоустановени разрешителни. Тази инвестиция, на стойност около 150 млн. лева, е от особено значение за фабриката и региона. В резултат на тези инвестиции капацитета на фабриката ще нарасне, а това ще доведе и до увеличаване броя на работещите, както и до стабилизиране на пазарните позиции, което е от ключово значение при планиране на дългосрочна заетост. Освен това, в резултат на тези инвестиции, въздействието на производството върху околната среда, количеството на отпадъците, консумацията на енергия за единица продукт и въглеродния отпечатък ще бъдат намалени.

 • Дружеството е сертифицирано по международните стандарти за управление - ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасни условия на труд, ISO 9001:2015 Система за управление на качеството и ISO14001:2015 Система за управление на околната среда, които ежегодно се одитират от TÜV THÜRINGEN - Германия.

 • Кастамону България АД е компания, която има за цел да се развива, инвестирайки на Балканите, съобразявайки се с околната среда, хората и законите. С инвестициите, които дружеството направи през последните 10 години, фабриката намали въздействието си върху околната среда под нормите на действащото екологично законодателство в Европейския съюз. В съответствие с политиките на ЕС за 2030 г., имаме цел за 15% намаление на въглеродните емисии на единица продукт, 10% намаление на потреблението на енергия и нулеви отпадъци до 2030 г.

 • Общо 80 работници и служители на дружеството, включително изпълнителният и финансовият директори, живеят трайно със семействата си в селата Долно Сахране и Горно Сахране.

 • До момента Кастамону България АД е инвестирало 300 млн. лв. в България и притежава сертификат за инвеститор клас А.

 • Поради високите цени на дървесината, енергията и труда в България, е много трудно местните продукти да се конкурират с вносните. Тази и следващите инвестиции трябва да бъдат направени, за да се запази конкурентното предимство спрямо вносните продукти.

 • Повече от 30% от суровината, която се използва в завода, са отпадъци от други дървообработващи производства. Останалата суровина представлява дървесина, добита главно от отгледни и санитарни сечи, с които се цели оползотворяване на изсъхнали, болни, слаби, изгорели стъбла, за постигане устойчиво поддържане на горите. Добивът на дървесината се извършва под надзора на държавата, в изпълнение на годишните планове за ползване, изготвени от съответните държавни горски стопанства и одобрени и контролирани от Регионалните дирекции по горите. Фактът, че това съоръжение работи в България, е от съществено значение, както за оползотворяването на промишлените отпадъци, така и за здравословния и устойчив растеж на българските гори. Кастамону България АД е сертифицирана и по FSC (Chain of Custody).

 • Един куб. метър дървесина извлича от атмосферата 700 - 1000 kg въглероден диоксид. Този CO2 се отнема от атмосферата и се съхранява под формата на мебели чрез производството на плочи от дървесни частици и чрез използването на дървесина като мебелна суровина.

 • Формалинът, използван и съхраняван по време на производството, не е експлозивно и лесно запалимо вещество. Той представлява воден разтвор на фолмалдехид със съдържание на вода над 50 %. Дори и при най-лош сценарий на авария, не е възможно да се получи запалване или експлозия.

 • За инвестиционното предложение е проведена процедура по ОВОС и са изготвени още два Доклада с допълнителни оценки към него по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - за спазване на НДНТ и чл. 99б от ЗООС за оценяване на евентуални рискове при аварии, одобрени от ИАОС. Спазени са всички законови изисквания за провеждане на процедурата.

 • Инвестиционното предложение е съгласувано с всички компетентни институции - ИАОС, РЗИ - Стара Загора, Басейнова дирекция Източнобеломорски район, Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението и др.

 • Мнението на експертите, изготвили Доклада по ОВОС и на експертите взели участие при провеждане на Експертня съвет при РИОСВ - Стара Загора е, че при спазване на мерките , 40 на брой, и заложени в Доклада по ОВОС, инвестицията може де се реализира.

 

 

Документи за сваляне

Още новини