Начало Новини Актуално Становище на БТПП по проекта за бюджет и промени в данъчни закони

Становище на БТПП по проекта за бюджет и промени в данъчни закони

Актуално
Стара Загора

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) представя свое становище по Проекта за бюджет 2011 г. и по проектите за изменения в данъчните закони. Позициите бяха връчени на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество и финансов министър Симеон Дянков.

Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов днес изпрати становището на палатата на всички парламентарни групи в 41-вото НС с предложение за провеждането на срещи за обсъждане и дискусия преди приемането на законите, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

• Преразпределителната роля на държавата се променя от 37,7 % през 2010г. на 35.0% през 2011 г.

Следва да се отбележи, че в Съвет за икономически растеж (СИР) бе предложено 36,7 % от БВП през 2011г. след няколкократно настояване на БТПП, в Бюджетната комисия има предложена съответната корекция.
• Запазва се данъчната система като ставки, минималната работна заплата, набляга се на философията, че изменението на заплатите ще бъде само функция от производителността.

• Запазват се процентите за различните осигурителни вноски.

• Предвижда се бюджетен дефицит през 2011г. 2,5 % (под 3% !), но не и балансиран бюджет

Моменти в бюджетната прогноза, които не съвпадат с програмата на БТПП:
• Запазва се непроменена ставката за ЕТ и за дивидентите.
• Запазва се съотношението на вноските работодател-работник при взаимоосигурителните вноски 60 %/40% през целия период.
• Запазва се непроменен таванът на пенсиите.
• Някои акцизи, например за горивата, ще нарастнат.
• Няма възможност да се определи кой ще изплаща осигурителните вноски за държавните служители и военните.

• Неглижира се приватизацията чрез борсата, като източник на приходи и възможност за балансиране на бюджета при съчетаване със съкращения в административните разходи.


ПО ПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2011 ГОДИНА

Българската търговско-промишлена палата (БТПП), след допитване до своите членове предоставя обединеното им становище по посочените по-горе законопроекти със следната обща бележка, отнасяща се до измененията, които не са свързани със синхронизиране с европейското законодателство: законопроектите не са придружени от предварителна оценка на въздействието на промените, което е задължително условие, съгласно изискването на Закона за нормативните актове.

1. ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

1.1. БТПП подкрепя предложените промени, насочени към противодействие на възможни данъчни измами и прането на пари.
1.2. Едновременно с това се констатира, че в проекта не е намерила място предлаганата от БТПП промяна, насочена към уеднаквяване на данъчната ставка на едноличните търговци с тази на останалите търговци по Търговския закон.
1.3. Предлаганата нова ал. 11 на чл. 8 (§ 1 от законопроекта) се нуждае от корекция, или изясняване на понятието „възнаграждения за права” по отношение на вида на правата (лицензионни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, изключителни права на представителство и пр. и пр.).

2. ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

2.1. БТПП подкрепя измененията насочени към:
• усъвършенстване на данъчното законодателство и въвеждане на изисквания, налагани от правото на ЕС;
• противодействие на възможни данъчни измами и прането на пари.
• отстраняване на съществуващи проблeми при прилагането на закона;
• облекчаване на режима.

2.2. Членовете на БТПП изразяват несъгласие с предложеното в законопроекта намаление на амортизационните норми респ. – увеличение на амортизационния период) за активите от категории (§ 3 от законопроекта): II - машини, производствено оборудване апаратура (от 3 на 5 год.); IV – компютри, периферни устройства, софтуер, мобилни апарати (от 2 на 3 год.); V - автомобили (от 4  на 5 год.); VII – всички останали активи (от 6 на 10 год.):
Посочените в мотивите на законопроекта аргументи са неприемливи. Реализирането на предложената мярка със сигурност ще увеличи приходите в бюджета, но за сметка на влошаване на икономическото състояние на стопанските субекти. Именно в условията на криза предприемачеството се нуждае от възможност за инвестиране в други видове производства и услуги, като проява на гъвкавост за съществуване и оцеляване. Предлаганата мярка за намаляване на амортизационните норми намалява тези възможности на данъчните субекти, поради което тя със сигурност се нуждае от предварителна оценка на въздействието.

2.3. Ограничаването на правата по чл. 185, ал. 1 и ал. 2 до 31.12.2013 год. (§ 24 от законопроекта) е недопустимо, тъй като прилагането на подобна мярка ще засегне придобити от данъчните субекти права.

2.4. Констатира се, че в измененията не са отразени многократно правени от БТПП предложения за:
• отмяна та данъка върху дивидента;
• облекчаване на изискванията за съставяне на документи от търговските представителства, които не са юридически личности и не извършват стопанска дейност  - воденето на счетоводство и съставянето на годишен финансов отчет, чрез промени в Закона за счетоводството в ПЗР на ЗКПО;
• отмяна на данъчното облагане на командировъчни разходи, признавани за разход по проекти.

3. ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

БТПП споделя измененията, свързани със синхронизацията на закона с европейските директиви, както и с решения на Съда на ЕС.

БТПП принципно подкрепя изравняването на данъчната ставка на 9 % за всички доставки по хотелско настаняване (единично и организирано).

БТПП предлага в законопроекта да се предвиди (мястото е чл. 41) освобождаване от ДДС за извършваната услуга - обучение за ключови компетентности с ваучери. Видовете ключови компетентности следва да се посочат в приложение към разпоредбата.

БТПП е удовлетворена от предлаганото в чл. 58, б. „в” от закона (§ 8 от законопроекта) допълнение във връзка с регламентирането на нулева ставка за стоките, внасяни от международните организации, признати за такива от държавните органи на приемащата държава или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установено в международните конвенции за създаване на организациите, или в споразуменията за техните седалища. Промяната беше наложителна във връзка с изискването на чл. 151 (I) (б) от директива 2006/112/ЕО.

Значителна част от предлаганите нови текстове в чл. 58 от закона (§ 8 от законопроекта), регламентиращи освобождаване от данък добавена стойност не са аргументирани и/или не са прецизирани, поради което създават условия за субективно тълкуване и прилагане на разпоредбите. Такива са напр. текстовете, в които се предвижда освобождаване от данък на:
а) „чистокръвните коне на възраст не повече от 6 месеца, които са родени в трета държава, или територия....” (чл. 58, т. 12);
б) вноса на стоки в рамките на разрешения безмитен внос, когато се внасят:
• „образци на стоки с незначителна стойност” (т. 8);
•  „фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви” (т. 23);
• „стоки от благотворителни или филантропични организации, получени безвъзмездно от тях” (т. 24);
• „пратки, предназначени за организации за защита на авторското право или за защита на правата на индустриалната и търговска собственост” (т. 29)
и др.
На първо място предлагаме текстът на ал. 14 да бъде редактиран така „Освободен от данък е вносът на стоки ако те по вид и стойност отговарят на изискванията за безмитен внос, съгласно Правилника за прилагане на Закона за митниците” (ППЗМ).
Възприемането на предложението ще направи разпоредбата по-ясна, тъй като в посочения Правилник са изчерпателно и детайлно изброени изискванията за видовете стоки, които са на режим безмитен внос, някои от които са вписани и в точките към ал. 14 от законопроекта.
На второ място понятията, употребени в разглежданата ал. 14 следва да се синхронизират с тези, използвани в ППЗМ, т.е. да се редактират по същия начин, както понятията в ППЗМ (така например „материалите за защита на стоки по време на превоз” (т.13) следва да се изпишат по начина, използван в чл. 742 от ППЗМ.). Съответно използваните в законопроекта понятия, за които няма аналог в ППЗМ трябва да се изяснят, чрез тяхното дефиниране в ЗДДС (напр. изразите „организации за защита на авторското право” - т. 29; „защита на права на... търговска собственост”. (т. 29; и др).
БТПП счита, че не са използвани в цялост възможностите за намаляване на срока за възстановяване на данъчния кредит, чрез съкращаване на срока на 15 дни. Бързото възстановяване на данъчния кредит е от изключителна важност за предприемачите в условията на икономическа криза.
Не е променен в необходимата степен и чл. 177 от закона, регламентиращ отговорност на регистрираното лице (получател на облагаема доставка) за дължимия и невнесен данък от друго регистрирано лице. Тази отговорност следва да се реализира само в случаите, когато регистрираното лице е знаело, че данъкът няма да бъде внесен. В останалите случаи органът по приходите следва да търси отговорност само от лицето, което не е внесло данъка. Досегашното прилагане на чл. 177 имаше за резултат продължително отлагане във времето на възстановяването, вкл. и чрез процедурите по спиране по чл. 93 от закона – за събиране на документи от предходни доставчици.

4. ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
БТПП споделя измененията, свързани със синхронизацията на закона с европейската директива, както и с поетите от страната ни международни ангажименти. Подкрепя се конкретно и промяната в чл. 27, ал. 2 (§ 9 от законопроекта), която дава възможност за прихващане на недължимо платени акцизи (или такива подлежащи на възстановяване) с всякакви публични задължения на лицето.

Считаме, че следва да се прецизират следните текстове от законопроекта:
•  т. 15 на чл. 4 ( § 2 от законопроекта) – услугата по предоставяне на частни развлекателни полети и плаване също има търговска цел, поради което обратно записаното в текста от законопроекта не е точно;

• ал. 10 на чл. 64 (§  15 от законопроекта) следва да уточни за кой период е базата за средномесечното количетво на освободените за потребление акцизни стоки.

 

* Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е неправителствена обществена организация, която поддържа, поощрява и представлява интересите на своите членове, както и допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество. Тя се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране.
Системата на БТПП включва 28 регионални палати в градовете и обхваща над 52 000 члена. По силата на решение на МС 830 от 2007 г. БТПП се явява най-голямата представителна работодателска организация в България, с повече членове и повече работници в тях, отколкото останалите 5 признати работодателски организации взети заедно.
БТПП членува в Световната федерация на търговските палати при Международната търговска камара – Париж, Асоциацията на световните търговски центрове , ЕВРОПАЛАТИ – Брюксел , Асоциация на балканските палати, Съвет на деловите среди към Черноморското икономическо сътрудничество, Търговско-промишлени палати към Централната европейска инициатива,  Международен Виенски съвет, Асоциация на търговско-промишлените палати от Черноморската зона, Дунавско-европейски съюз, Международна организация на работодателите.и др.
БТПП е сертифицирана като работодателска организация по ISO 9001:2000 още през 2004 година.
Палатата обединява фирми, които формират близо половината от БВП и работи в тясно сътрудничество с 98 браншови организации.

Още новини