Начало Новини Актуално Становище на БТПП относно Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите

Становище на БТПП относно Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите

Актуално

Становище на БТПП относно Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договоритеБТПП подготви Становище относно Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, с което изразява своето категорично несъгласие с предложението за създаване на чл. 112а от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), със следните мотиви:

Предложението за допълнение на ЗЗД е противоконституционно.

На първо място регламентирането на 10-годишна абсолютна давност към физически лица ще е в нарушение на конституционния принцип за защита на частната собственост на добросъвестните кредитори. Последните ще понесат всички неблагоприятни последици от изтичането на абсолютната давност, най-вече поради недобросъвестното поведение на длъжниците и бавната административна и съдебна процедура по събирането (все още съществуват съдебни дела, които продължителност надвишава 10 години, по данни на инспектората към Висшия съдебен съвет).

БТПП винаги е отстоявала принципа за равнопоставеност - както в договорните взаимоотношения, така и в изпълнителния процес, където трябва да се защитават интересите не само на длъжниците, но и на кредиторите.

БТПП счита, че проблемите, свързани с трудностите на бавното и продължително събиране на дължимите вземания, произтичат най-вече от факта, че не е налице контрол при призоваването на длъжниците и спазването на Закона за гражданската регистрация, както и на Закона за търговския регистър, по отношение, съотв. на постоянния и настоящ адрес на физическите лица.

На второ място изготвената предварителна оценка на въздействие към законопроекта е по-скоро формална и без необходимата финансова обосновка. Последната не дава важна информация за приблизителния размер на загубите на добросъвестните кредитори и евентуалния риск те да не успеят да получат сравнително бързо своите вземания. Не е изготвена и надеждна финансова оценка, която да отговори как промяната ще се отрази на финансовата система в страна.

С предложението също така ще се въведе дискриминационно ограничение между фирмите и физическите лица, извършващи дейности по занятие, за които е необходимо сключването на граждански договор.

Така направено предложението за абсолютна давност също така ще освободи от отговорност физическите лица от изискуемостта на дадено вземане по кредит и ще насърчи сивата икономика.

БТПП обръща внимание, че в последните години се въведоха редица промени в законодателството, които в значителна степен увеличиха правните възможности за всички частни лица да оспорват своите задължения и тяхната процесуална равнопоставеност. Това обаче неминуемо води след себе си и очакваните негативни резултати като недобросъвестно отлагане на действия в процеса и опити за постигане на бавно правораздаване.

Поради това предложените изменения, както и предложените изменения и допълнения в ГПК, свързани със събирането на вземания от частните съдебни изпълнители, трябва да са обект на широко публично и експертно обсъждане с цел отчитане мнението на заинтересованите страни и постигне целената сигурност в тази сфера.

Становището на БТПП е изпратено до Комисията по правни въпроси при 44-то Народно събрание.

Още новини