Начало Новини Актуално Становище на БТПП относно промените в Кодекса за социално осигуряване и бюджета на ДОО

Становище на БТПП относно промените в Кодекса за социално осигуряване и бюджета на ДОО

Актуално
Цветан Симеонов

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) продължава да подкрепя общата позиция на работодателските организации за приемане в пакет на предложените от тях мерки за реформа в пенсионната система, свързани с промени в Кодекса за социално осигуряване.

I. Предвид това БТПП приема предложените в посочения по-горе законопроект промени:

•    от 01.01.2011 г. до 2013 г зануляване на вноската за фонд „Гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя”.;
•    от 01.01.2012 г. - промяна на вноската за военнослужащите, служещите в МВР и др. под., с цел поставянето й в съответствие със срока за получаване и размера на пенсиите, на които тези лица имат право;
•    от 01.01.2022 г. плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране с по 6 мес./годишнодо достигане на 65 години за мъжете и 63 години за жените и 67 год. за лицата които не отговарят на изискването за най-малко 15 год. трудов стаж;
•     от 01.01.2012 г. да се прекрати прилагането на временната мярка работодателите да поемат заплащане на обезщетението на работниците и служителите за първите три дни болнични; да се възстанови практиката обезщетението за първия ден от болничните да се заплаща от раблотодателите, а от втория ден нататък обезщетението да се плаща от НОИ.

II. БТПП не приема увеличаването на осигурителната вноска с 1, 8 %, считано от 01.01.2011 г., както и на увеличението с 2 % от 01.01.2016 г. на вноската в универсалните пенсионни фондове, тъй като същите не са обвързани със:
•    справедливо разпределение на тежестта, наложена от недостига във фонда на НОИ между работодатели и работници – в тази връзка БТПП настоява за въвеждане от 01.01.2011 г. на разпределението на осигурителната вноска 45:55 между работодател и работник/служител, както и за регламентиране на заплащането на лични осигурителни вноски от държавните служители;
•    цялостна концепция за преодоляване на недостига във фондовете на НОИ – очакваното увеличение с 373 млн. лв. през 2011 г. от завишението на вноската с 1, 8 % няма да реши този проблем;
•    мерки за преодоляване в пенсионните фондове на недостига на финансов ресурс (констатиран на този етап) за изплащане на пенсии на осигурените лица, вкл. и на тези родени след 01.01.1960 г.

Към изложеното следва да се добави, че при проведената от БТПП експресна анкета сред нейните членове във връзка с предлаганото увеличение на общата вноска с 1, 8 % и на вноската за универсалните пенсионни фондове с 2 % отговорите са следните: 77 % не приемат увеличаването на осигурителните вноски с 1,8 процентни пункта, а 59 % не приемат увеличаването на вноската за универсалните фондове с 2 %, считано от 01.01.2016 г.

III. Във връзка с предлаганото в законопроекта увеличение на осигурителния стаж с по 4 мес./годишно да започне от 01.01.2015 г. до достигане общо на 3 год. увеличение на стажа на всички осигурени лица, анкетираните от БТПП членове са се разделили 50:50 в подкрепата, респ. – в отхвърлянето на това предложение.


IV. БТПП не приема увеличаването на единия от показателите за определяне на размера на пенсията (от 1, 1 % на 1, 2 %) за всяка година трудов стаж да започне от 01.01.2017 г.

Всякакви дългосрочни мерки за преодоляване на недостига във фондовете на НОИ изглеждат нереални, предвид настоящите финансови възможности на тези фондове и все още неясния срок за изход от икономическата криза в България, Европа и в света.

V. БТПП счита, че пенсионните дружества следва да поемат от 01.01.2011 год. отговорността за заплащането на пенсиите на категорийните работници, респ. – че тези пенсии не трябва да бъдат повече за сметка на НОИ.
Като компромисен вариант БТПП предлага да се заплащат и през 2011 год. от НОИ пенсиите на тези ранно-пенсионирани категорийни работници, при условие, че съответните пенсионни дружества, в които се превеждат осигурителните вноски за тези работници представят на НОИ обезпечение за размера на изплащаните от института през годината пенсии (запор на сметки, ценни книжа, или движими вещи, или ипотека на недвижими имоти).
Продължаването на срока за освобождаване на тези дружества да заплащат пенсиите на категорийните работници, дори и само с една година, няма да подобри рязко финансовите възможности на тези дружества да заплащат тези пенсии, а само ще влоши още повече (с около 36 млн. за 2011 г. - по данни на НОИ) баланса на НОИ.

На въпросите от анкетата на БТПП, свързани с категорийните работници участвалите в допитването са отговорили по следния начин:

На въпроса трябва ли да се продължи с още една година срока за пенсионните дружества да заплащат пенсии на категорийните работници 69 % са отговорили отрицателно.
На въпроса трябва ли да се извърши пълен преглед на Наредбата за категориите и актуализиране на критериите за категориен труд 91 % са отговирили положително.

Във връзка с гореизложеното следва да се заключи, че трябва да се преустанови практиката с приходите в НОИ да се товарят по-малко лица, а повече лица да имат права за ползване от тези фондове. Това влошава финансовото състояние на НОИ и не позволява изплащането на пенсии, приблизително адекватни на направените осигурителни вноски, респ. -  дестимулира изрядните осигурени лица. Само създаването на стимули за плащане на осигурителни вноски (изразяващи се в гарантирането и заплащането на приблизително адекватни на вноските пенсии), а не административните мерки ще стабилизират фондовете на НОИ.

Във връзка с проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2011 год. , бележките на БТПП са свързани освен с гореизложените предложения, още и с предлаганото увеличаване на минималните осигурителни прагове (МОП):

Отразените в проекта длъжности по икономически дейности нямат връзка с реалността, а предвиденият в него процент на завишаване на МОП с 5,6% (за икономическите дейности, за които няма споразумение на отраслово ниво между браншовите организации и синдикални федерации) не съответства на икономическото състояние на предприятията в отделните браншове и степента на влияние, което кризата оказа върху тях. Отделен е въпросът, че в някои от браншовете няма създадена синдикална федерация, поради което тези браншове са в неравностойно положение спрямо останалите тъй като нямат партньор с когото да преговарят
Във връзка с гореизложеното БТПП и браншовите организации които членуват в нея предлагат още през тази година да започне разработването на проект за нормативен акт за условия (критерии/механизъм/методика) за определянето на МОП по длъжности и икономически дейности в секторите където няма договорени нива на минималните осигурителни прагове.
Условията следва да предвиждат, че МОП са тези договорени между съответните браншови организации и синдикални федерации, а в случаите, когато няма такова споразумение МОП да се определят въз основа на обективни критерии/ показатели (вкл. и тяхната тежест в крайната преценка), като напр.: производителност на труда и размер на печалбите в съответния бранш, средна работна заплата в бранша, брой заети лица в бранша, инфлация и др.

С уважение: Цветан Симеонов, председател на БТПП

Още новини