Начало Новини Актуално Становище на БТПП относно Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от ЕС

Становище на БТПП относно Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от ЕС

Актуално

Становище на БТПП

Недостатъчната степен на усвояване на средства от европейските фондове през първия програмен период (21,32% към 15.04.2012 г.) в България показва необходимостта от промяна на нормативната рамка, която да създаде условия за ефективно усвояване на финансовите средства от ЕС.

Проучванията сред членовете на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) през 2011 г. показват, че бизнесът среща следните основни проблеми при усвояването на средствата от ЕС: административни: голям обем от документация; спорни текстове с възможности за различни тълкувания; липса на прозрачност при оценка на проектите; закъснения при подписване на договора; финансови: забавяне на плащанията по проекти; необходимост от собствени средства за заплащане на банкова гаранция – размерът й прави проектите недостъпни за МСП.

БТПП подкрепя идеята за разработване и приемане на Закон за управление на средствата от Европейския съюз за постигане на следните основни цели:

 • Създаване на предсказуема и ефективна нормативна рамка за управлението на средствата от ЕС;
  Унифициране на процедурите;
 • Създаване на механизъм за координация на отделните оперативни програми
 • Премахване на фрагментарността и по-голяма стабилност на нормативната уредба, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

От гледна точка на положителните резултати, които биха се постигнали с достигането на посочените цели, законът следва да обхваща (да регламентира) всички обществени отношения, свързани с управлението на средствата от ЕС, които се подават на трайна уредба (чл. 3 от Закона за нормативните актове), вкл. и тези, свързани с фондовете Миграция и убежище и Вътрешна сигурност, процедурите по обжалване, системите за контрол и др.

Становището на БТПП е, че към раздела в закона, свързан с обжалването на процедурите по избора и изпълнението на проектите, трябва да се подхожда много внимателно, като се регламентира стриктно обхватът на предмета на обжалването, за да не се получи забавяне в усвояването на европейските фондове, поради продължителни процедури за обжалване, блокиращи стартирането и изпълнението на проектите. Необходимо е също да се определят разумни, но по възможност кратки срокове за разглеждане на подадените жалби пред съответния орган. БТПП настоява в Закона за управление на средствата от ЕС да се включат следните изисквания:

 • Въвеждане на механизъм за намаляване на административната тежест /премахване на излишна и дублираща се документация и тромави процедури на контрол/ в процеса на усвояването на средствата от ЕС;
 • Задължително прилагане на възможността за електронно подаване на проектни предложения и на междинни/финални технически и финансови отчети;
 • Изчерпателност (еднократност) на възраженията/исканията за допълнителни пояснения на управляващия/договарящия орган по представените им от бенефициента документи, за да не се налага прекъсване на сроковете за верификацията на разходите;
 • Съблюдаване на условията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16.02.2011 г. за своевременно изплащане на бенефициентите на дължимите им разходи;
 • Повишаване на размера на авансовите плащания и премахване изискването за банкова гаранция от фирмите;
 • Изрична забрана за промяна от управляващия/договарящия орган на специфичните изисквания, свързани с условията и документите по процедурите и отчитането на направените разходи.

Още новини