Начало Новини Актуално Становище на Асоциацията на организациите на работодателите в България относно проект за промени в Закона за патентите

Становище на Асоциацията на организациите на работодателите в България относно проект за промени в Закона за патентите

Актуално

АОБРОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, внесен в Народното събрание от МС, № 002-01-11/4.02.2020 г.

От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, силно разтревожени от факта, че внесеният в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗИД ЗПРПМ), № 002-011-11, сериозно ще навреди на икономическите интереси на представляваните от нас фирми и организации и ще урони имиджа на България като страна с добър инвестиционен климат.

Съгласно мотивите основната цел на законопроекта е имплементиране на международни ангажименти на Република България и подобряване на процедурата по издаване на патенти и регистрация на полезни модели. В него има предложения, които са своевременни и необходими.

От друга страна, законопроектът включва и норми, които поставят в неравностойно положение лица с различно образование и професионална подготовка, давайки предимство на едни за сметка на други и са явно дискриминационни.

България през последните години загуби позиции пред чуждестранните инвеститори именно заради отлив на голяма част от квалифицираните кадри, дискриминационни политики и некачествено предоставени услуги от лица без професионални знания и подготовка.

В законопроекта изцяло са пренебрегнати спецификите на този правен отрасъл и тясно специализираните познания, които той изисква. Обръщаме внимание, че в съгласувателната процедура административният орган в лицето на Патентното ведомство е подходил с идеята административната процедура да се спази и без сериозни аргументи е отхвърлил мнението на професионалната общност и бизнеса по тези въпроси.

Във връзка с изложеното в проекта са залегнали предложения, които биха довели до условия за административен произвол, а други могат до доведат до сериозно увреждане на интересите на бизнеса, който няма как да провери професионалните качества и възможности на лицата, предлагащи тази услуга.

Преуреждането на материята с представителството пред Патентното ведомство (ПВ), без предложенията да са консултирани дори принципно с професионалните среди, като се налага правна рамка, която е неадекватна, а в някои части дори абсурдна, ще засегне в голяма степен както българските, така и чуждестранните инвеститори, които искат да получат качествена услуга и закрила върху техните обекти за нашата страна.

Настояваме за законово регламентиране на професията, признаването й за регулирана такава и предвиждане на възможност за самоуправление и саморегулация на представителите по индустриална собственост, за да следи за прилагане на професионалните стандарти и етика при упражняване на професията.

Напомняме, че на два пъти е бил предлаган от страна на Министерския съвет проект на Закон за представителите по индустриална собственост, който не е бил приет.

Въпреки, че в мотивите към настоящия проект е отчетен като недостатък факта, че в момента професията се регулира с акт, различен от закон, направеното от Патентното ведомство предложение се ограничава до практически механично прехвърляне на текста на действащата Наредба за представителите по индустриална собственост - която решава само частично съществуващите пред професията проблеми - в самостоятелна глава на закона, като по този начин се симулира дейност без особен смисъл и съдържание.

Професията представител по индустриална собственост следва да бъде регулирана със самостоятелен закон, а не с глава от действащия Закон за патентите и регистрацията на полезните модели, което ще позволи пълна и изчерпателна регламентация на всички аспекти на професията, както и въвеждането на дисциплинарна отговорност на представителите за виновно неизпълнение на техните задължения, каквито проектът не предвижда. Това ще бъде гаранция и за качеството на предлаганите услуги.

Не на последно място отбелязваме, че в проекта се предлагат две основни групи изменения на действащия закон. Първата касае материята на патентите и полезните модели, а втората - материята, свързана с представителството пред Патентното ведомство.

Ето защо, за прегледност и яснота, прилагаме конкретни предложения по групи съобразно споменато разделение по проекта на ЗИД на ЗПРПМ.

С уважение, Кирил Домусчиев
Председател на КРИБ, Ротационен председател на АОБР за 2020 г.,

От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ становището е изпратено до Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ, с копие до Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Становището е публикувано на сайта на Българска търговско-промишлена палата www.infobusiness.bcci.bg/

Още новини