Начало Новини Актуално Срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022 г.

Срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2025 г.

Актуално

Министерството на околната среда и водите напомни на собственици на водовземни съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.

Всеки собственик подава заявлението за регистрация в една от четирите Басейнови дирекции, в чиято територия на управление попада имотът - БД Западнобеломорски район, БД Черноморски район, БД Дунавски район и БД Източнобеломорски район.

Регионът на Стара Загора е към Източнобеломорски район. 

За регистрация на изградени кладенци за собствени потребности на гражданите, е необходимо да се подаде заявление, което съдържа:

1. трите имена на собственика на имота;
2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
3. дълбочина на кладенеца;
4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
5. начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;
6. цел, за която се ползва водата.

Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца, за което кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

За град Стара Загора заявления се приемат в административните бюра. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Освен в административните бюра заявления могат да се подадат също и: 

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • на официалния e-mail на БДИБР - bd_plovdiv@earbd.bg
  • лично, на Гишето за административно обслужване на БДИБР на адрес град Пловдив, ул. Янко Сакъзов №35.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, не се заплаща.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност.

❗ На интернет страниците на четирите басейнови дирекции може да бъде намерена бланката на заявлението за регистрация, одобрена от министъра на околната среда и водите. Информация за басейновите дирекции за управление на водите вижте тук.

❗ Повече информация, включително и за съоръженията, използвани от фирми за стопански и нестопански цели, ще намерите тук.

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други:
  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите. Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани.
  • Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите и престъпление, съгласно Наказателния кодекс.
  • При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 28 ноември 2022 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.
  • Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

През миналата седмица Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда, с които се удължава с една година срокът за регистрация на кладенци за собствени потребности. 

Гласуването на второ четене определи нов срок за приключване на процеса по регистрацията - 28 ноември 2025 година

 

Документи за сваляне

Още новини