Начало Новини Актуално Среща на лидерите на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите

Среща на лидерите на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите

Актуално

Състоя  се среща на лидерите на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. На нея присъстваха г-н Васил Велев (председател на УС на АИКБ), г-н  Божидар Данев (председател на БСК), г-н Цветан Симеонов (председател  на БТПП), г-жа Ваня Тодорова (председател на БСЧП “Възраждане”), г-н Иво Прокопиев (председател на КРИБ), г-н Теодор Дечев (и.д. председател на ССИ), проф. д-р Желязко Христов (президент на КНСБ), д-р Константин Тренчев (президент на КТ „Подкрепа”).

Във връзка с ускореното влошаване на икономическата обстановка в страната и генериране на социално напрежение, лидерите на партньорските организации  предлагат на правителството спешни краткосрочни мерки за овладяване на финансово-икономическата криза.

I. Възстановяване на финансовата дисциплина в държавата чрез:

 • 1. Незабавно изготвяне на график  за изплащане в пълен размер  до края на първото полугодие  на 2010 г. от държавата, общините, държавните и общински предприятия  на дължимите суми по изпълнени  обществени поръчки, съгласно  договорените условия, нормативната  уредба и директивите на ЕС.
 • 2. Незабавно възстановяване в законовия  срок на ДДС и акцизи към  фирмите.
 • 3. Своевременно изплащане към бенефициентите  на дължимите суми по еврофондовете.
 • 4. Създаване на публични регистри  за дължимите средства по обществени  поръчки, ДДС, акцизи и европроекти.
 • 5. Фирмите се задължават след  разплащане от страна на държавата,  общините, държавните и общински  предприятия незабавно да изплатят  забавените работни заплати и  осигуровки, както и задълженията  към подизпълнителите и доставчиците.
 • 6. Незабавно да стартират законови  промени, които да гарантират, че периодът на издължаване  от страна на държавата, общините, държавните и общински предприятия  към фирмите, ще бъде обявен  за «ваканционен период», т.е. без наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания, с право на достъп до европроекти и обществени поръчки.

II. Подобряване достъпа до финасов ресурс за реалния сектор и подкрепа на фиска

 • 1. Развитие на капиталовия пазар  чрез приватизация на държавни  пакети от акции чрез Българска  фондова борса.
 • 2. Либерализация на инвестиционния  режим на „сребърния фонд”  за инвестиции в ниско рискови  български финансови инструменти.
 • 3. Стартиране на допълнителни схеми  по оперативните програми и  максимално усвояване на европейските  фондове до края на 2010 г.
 • 4. Ускорена продажба на емисиите  по Протокола от Киото и  ускорено приемане на Национален  план за преразпределение на  квотите за търговия от фирмите  с СО2 .
 • 5. Емитиране на еврооблигации от  държавата, като буфер за евентуални  дисбаланси в бюджета.
 • 6. Правителството съвместно с БНБ  да приеме пакет от мерки  за облекчаване на достъпа  до кредитен ресурс за бизнеса.

III. Подкрепа на доходите на домакинствата и вътрешното потребление

 • 1. Създаване на механизъм за  увеличаване на минималната работна  заплата от 01 юли 2010 г.
 • 2. Премахване тавана на обезщетенията  за безработица и определяне  нивото на обезщетение като 60% от осигурителния доход преди  загубата на работа от 01 юли  2010 г.
 • 3. Създаване на механизъм за  държавна подкрепа на дохода  на домакинства с двама безработни  за обслужване на ипотечни  кредити за единствено жилище.

Социалните  партньори, считат че приемането на предложените мерки от страна на правителството е необходимо условие за стартирането на преговорите по Националния пакт за възстановяване на икономиката и  заетостта.

Социалните  партньори продължават работата си по пакет от мерки в областта на пазара на труда и осигурителните системи.

Още новини