Начало Новини Актуално Средната работна заплата в Старозагорска област през юни е 830 лева

Средната работна заплата в Старозагорска област през юни е 830 лева

Актуално
средна работна заплата 830 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2012 г. намаляват с 0.2% спрямо края на март 2012 г., като достигат 97 703. Спрямо края на първото тримесечие на 2012 г. в повече от половината икономически дейности се наблюдава намаление на наетите лица.

Най-голямо намаление е регистрирано в дейностите: Финансови и застрахователни дейности - с 14,9% и Хотелиерство и ресторантьорство - с 11,7%. Значително увеличение на наетите се наблюдава в икономическата дейност със сезонен характер Селско, горско и рибно стопанство( с 12,9%), съобщиха от Териториално статистическо бюро - Стара Загора.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 30,9 и 14,2%.

В края на юни 2012 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3 687 (3,6%) по-малко в сравнение със същия период на предходната 2011 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Финансови и застрахователни дейности - с 22%, Хотелиерство и ресторантьорство – с 21% и Строителство - с 18,1%. Най-значително увеличение на наетите спрямо същия период на миналата година е регистрирано в дейностите Операции с недвижими имоти – с 86,8% и Професионални дейности и научни изследвания - с 20,3%.

Средната месечна работна заплата в областта за април 2012 г. е 781 лева, за май - 813 лева, и за юни - 830 лева. През второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора се увеличава спрямо първото тримесечие на 2012 г. с 3,1% и достига 808 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, за този период са Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 18,8%, Образование - с 11,3% и Хотелиерство и ресторантьорство - с 10,8%.

През второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата нараства с 11,8% спрямо второто тримесечие на 2011 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, Професионални дейности и научни изследвания и Финансови и застрахователни дейности.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:
• Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
• Добивна промишленост;
• Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• Административни и спомагателни дейности;
• Хотелиерство и ресторантьорство;
• Други дейности.


Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ.
.

Още новини