Начало Новини Актуално Средната работна заплата през третото тримесечие в Старозагорска област е 809 лева

Средната работна заплата през третото тримесечие в Старозагорска област е 809 лева

Актуално

средна работна заплата 809 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2012 г. намаляват с 1,6% спрямо края на юни 2012 г., като достигат 96 118. Спрямо края на второто тримесечие на 2012 г. в почти всички икономически дейности се наблюдава намаление на наетите лица.

Най-голямо намаление е регистрирано в дейностите: Други дейности - с 9,9%, Транспорт, складиране и пощи - с 9,7% и Строителство – със 7,3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в Административни и спомагателни дейности – с 1,7%, Операции с недвижими имоти – с 1,5% и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода – с 0,4%, отчитат от Териториално бюро на НСИ - Стара Загора.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 31,1 и 14,3%.

В края на септември 2012 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 6 964 (6,8%) по-малко в сравнение със същия период на предходната 2011 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост – с 3 371 и Строителство – с 1 926. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности Строителство - с 24,6%, Хотелиерство и ресторантьорство – с 19,8% и Култура, спорт и развлечения – с 18,4%. Най-значително увеличение на наетите спрямо същия период на миналата година е регистрирано в дейностите Операции с недвижими имоти – с 90,4% и Професионални дейности и научни изследвания - с 19,6%.

Средната месечна работна заплата в областта за юли 2012 г. е 776 лв., за август - 794 лв., за септември - 858 лева. През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора се увеличава спрямо второто тримесечие на 2012 г. с 0,1% и достига 809 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата за този период, са Селско стопанство – с 20,1%, Операции с недвижими имоти – с 14,0% и Добивна промишленост – с 8,5%.

През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,7% спрямо третото тримесечие на 2011 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности Професионални дейности и научни изследвания – с 42,2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – с 38,8% и Финансови и застрахователни дейности- с 32,9%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:
• Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
• Добивна промишленост;
• Финансови и застрахователни дейности;

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• Административни и спомагателни дейности;
• Хотелиерство и ресторантьорство ;
• Транспорт, складиране и пощи.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица. Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ.

Още новини