Начало Новини Актуално Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за за декември 2020 г. е 1 295 лева

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за за декември 2020 г. е 1 295 лева

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2020 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 96.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на
2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство и Селско, горско и рибно стопанство. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност Образование.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 31.4 и 12.9%.

В края на декември 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.3 хиляди, или с 3.3%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическата дейност Преработваща промишленост - с 1.6 хил., а най-голямо увеличение - в Селско, горско и рибно стопанство - с 0.3 хиляди. В процентно изражение
най-значително е намалението в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство и Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, а увеличението е най-голямо - в Професионални дейности и научни изследвания и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2020 г. е 1 244 лв., за ноември - 1 221 лв. и за декември - 1 295 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 253 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 2.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Образование - с 10.6% и Добивна промишленост - с 4.8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност Хотелиерство и ресторантьорство с 15.1%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4.2%, като в обществения сектор нарастването е с 6.6%, а в частния - с 2.1%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2020 г.,
област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 959 лв.), Враца (1 360 лв.), София (1 330 лв.) и Варна (1 302 лева).

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни

 

Още новини