Начало Новини Актуално Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за декември 2019 г. е 1226 лева

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за декември 2019 г. е 1226 лева

Актуално

заплатиПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2019 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 99.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Селско, горско и рибно стопанство - с 6.7% и Административни и спомагателни дейности - с 5.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 23.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 31.9 и 12.8%.

В края на декември 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 4.5 хиляди, или с 4.3%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - с 2.8 хил., а най-голямо увеличение - в Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 0.6 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности Професионални дейности и научни изследвания и Селско, горско и рибно стопанство, а най-голямо увеличение - в Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и Административни и спомагателни дейности.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2019 г. е 1 177 лв., за ноември - 1 203 лв. и за декември - 1 226 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 202 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 3.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Образование - с 20.1% и Строителство - с 8.5%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност Селско, горско и рибно стопанство със 7.1%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.2%, като в обществения сектор нарастването е с 5.9%, а в частния - с 5.3%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2019 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 782 лв.), Враца (1 273 лв.) и Варна (1 236 лева).

zaplata

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни

Още новини