Начало Новини Актуално Справянето с изменението на климата може да бъде двигател за растеж и създаване на работни места

Справянето с изменението на климата може да бъде двигател за растеж и създаване на работни места

Актуално

EKКомисията публикува днес изданието за 2019 г. на своя годишен преглед Заетост и социално развитие в Европа. На фона на дългосрочните тенденции в световен мащаб, като застаряването на населението, глобализацията, технологичните промени и изменението на климата, ЗСРЕ за 2019 г. е посветен на устойчивостта. От доклада става ясно, че борбата с изменението на климата и запазването на растежа вървят ръка за ръка. В него се посочват различни варианти на политиките, които са в състояние да запазят конкурентоспособността на ЕС, да поддържат растежа и да направят така, че ползите от него да обхванат цялото население и бъдещите поколения на ЕС. Същевременно с тях се реализира амбициозен преход към неутрална по отношение на климата икономика. Направеният през 2019 г. преглед също така потвърждава продължаващото разрастване на икономическата дейност на ЕС с нови рекордни нива на заетостта и подобряващо се социално положение.

Мариан Тейсен, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: Този годишен преглед показва трайното възстановяване на европейската икономика. При 240,7 милиона европейци, които имат работа - увеличение с 13,4 милиона работни места от началото на мандата на Комисията „Юнкер“, равнището на заетостта в ЕС е по- голямо от всякога.

Безработицата в Европа е безпрецедентно ниска. Освен това броят на хората, изложени на риск от бедност, продължава да спада. Това е добра изходна позиция за увеличаване на резултатите за гражданите въз основа на Европейския стълб на социалните права. Този процес трябва да включва справедлив преход към икономика, която е неутрална по отношение на климата и използва пълноценно бъдещите възможности за „зелен растеж“. Можем да подобрим жизнения стандарт на всички хора, ако ЕС и държавите членки, заедно със социалните партньори, инвестират в нови и по-добри умения, повишаване на квалификациите и социални услуги.

Преходът към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика ще увеличи наличните работни места и ще даде отражение върху структурата на пазара на труда, разпределението на работните места и необходимите умения. Очаква се до 2030 г. този преход да доведе до създаването на още 1,2 милиона работни места в ЕС в допълнение към вече направените

прогнози за 12 милиона нови работни места. Преходът би могъл да смекчи продължаващата поляризация на работните места в резултат на автоматизацията и цифровизацията чрез създаване на работни места на средна работна заплата и със средни изисквания за умения, особено в сферата на строителството и промишлеността.

При все това въздействието от прехода ще се различава в отделните страни и сектори. Следователно държавите трябва да се подготвят за него, за да се гарантира, че хората, които упражняват професии и работят в сектори и региони, които продължават да са свързани с високовъглеродни модели, не биват пренебрегвани. Много е важно социалното измерение да се интегрира още от самото начало, например чрез мерки, които осигуряват подпомагане на доходите по време на прехода или съчетават по-високо енергийно данъчно облагане с преразпределяне. Социалният диалог също може да допринесе за справедлив преход, като се гарантира участието на работниците и работодателите.

В по-общ план от прегледа става ясно, че за да продължи икономическият растеж, ЕС ще трябва да инвестира в уменията на хората и в иновациите. Фирмите в ЕС с най-добри резултати са тези, които инвестират най-много в обучението на работниците и предоставянето на висококачествени условия на труд. Действително инвестициите в умения, квалификации и формално обучение за възрастни подпомагат пригодността за заетост на работниците, увеличаването на заплатите и конкурентоспособността на фирмите. В ЗСРЕ се констатира също така, че социалните инвестиции, като например достъпът до грижи за деца и образование в ранна детска възраст, повишават производителността на хората и увеличават тяхното благосъстояние. Финансово достъпното и адекватно жилищно настаняване позволява на европейците да реализират своя потенциал на пазара на труда и да участват в живота на обществото.

Контекст

В годишния преглед Заетост и социално развитие в Европа се прави актуален икономически анализ на тенденциите в сферата на заетостта и социалните въпроси в Европа и се разглеждат свързаните с това варианти на политиките. Това е основният аналитичен доклад на Европейската комисия в сферата на заетостта и социалните въпроси.

В Новата стратегическа програма за периода 2019—2024 г. на Европейския съвет се призовава да се възприемат промените в резултат на прехода към зелена икономика, развитието на технологиите и глобализацията, като същевременно се гарантира, че никой не е пренебрегнат. В тазгодишното издание на ЗСРЕ се прави преглед на развитието на заетостта и социалната сфера през призмата на един от четирите основни приоритета на посочената нова стратегическа програма — „изграждането на неутрална по отношение на климата, зелена, справедлива и социална Европа“. Заключенията от прегледа може да вдъхновят създателите на политики при определянето на начина за постигане на тези амбициозни цели. Те ще бъдат включени и в дебатите във връзка с политиката относно свързаните със заетостта аспекти на дългосрочната стратегическа визия за неутрална по отношение на климата икономика, които ще се проведат по време на следващото заседание на Съвета на министрите по заетостта и социалните въпроси (EPSCO) на 8 юли 2019 г.

Съществуват множество примери за това как Комисията се стреми да преодолее предизвикателствата, посочени в годишните прегледи. Така например в предложението на Комисията от май 2018 г. за многогодишната финансова рамка са предвидени повече средства за инвестиции в хората, включително чрез новия Европейски социален фонд (ЕСФ+) и подобрения Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Европейският стълб на социалните права и инициативи и инструменти като Програмата за придобиване на умения за Европа, програмата „ Цифрова Европа“, гаранцията за младежта, по-нататъшното укрепване на програмата „Еразъм“, както и Европейският корпус за солидарност ще допринесат за реализирането на тези цели.

За повече информация

Още новини