Начало Новини Актуално Справедливи минимални работни заплати: Европейската комисия започва втория етап от консултацията със социалните партньор

Справедливи минимални работни заплати: Европейската комисия започва втория етап от консултацията със социалните партньори

Актуално

EKДнес Комисията започва втория етап от консултацията с европейските синдикати и организации на работодателите относно начините да се гарантират справедливи минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз. Първият етап от консултацията се проведе между 14 януари и 25 февруари 2020 г., като Комисията получи отговори от 23 европейски социални партньори. Въз основа на получените отговори Комисията заключи, че са необходими допълнителни действия на равнището на ЕС. Намаляването на увеличаващото се неравенство в заплащането и бедността сред работещите вече беше сред политическите приоритети на Комисията Фон дер Лайен, но неотдавнашните събития допълнително засилиха нуждата от действия на ЕС в тази област.

ЕС беше особено засегнат от пандемията от коронавирус, която се отрази отрицателно върху икономиките на държавите членки, предприятията и доходите на работниците и техните семейства.

Гарантирането на достойно заплащане за всички работници в ЕС е от основно значение за възстановяването, а така също и за изграждането на справедливи и устойчиви икономики, като минималните работни заплати има важна роля. Минималните работни заплати са от значение както в държавите, които разчитат единствено на колективно договорени прагове на възнагражденията, така и в тези, които имат законоустановена минимална работна заплата.

Минималните работни заплати, които са договорени надлежно със социалните партньори и които се спазват и актуализират, могат:

  • да осигурят на уязвимите работници финансов буфер в трудни времена;
  • да създадат по-големи стимули за работа, като по този начин се подобри производителността;
  • да намалят неравенството в заплащането в обществото;
  • да повишат вътрешното търсене и устойчивостта на икономиката;
  • да спомогнат за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете.

Когато са определени на адекватни равнища и отчитат икономическите условия, те подпомагат уязвимите работници и спомагат за запазването както на заетостта, така и на конкурентоспособността на предприятията.

Комисията няма за цел да се въведе единна европейска минимална работна заплата, нито да се хармонизират системите за определяне на минималната работна заплата. Ако бъде приета, мярката ще се прилага различно в зависимост от системите и традициите на държавите членки при определянето на минималната работна заплата, като изцяло се зачитат националната компетентност и свободата на договаряне на социалните партньори.

В консултационния документ за втория етап се посочват възможни действия от страна на ЕС, с които да се гарантира, че минималните работни заплати се определят на подходящо равнище и защитават всички работници. Колективното договаряне играе ключова роля, както подчертаха социалните партньори в отговорите си на първия етап от консултацията. Затова инициативата на ЕС ще има за цел да се гарантира, че:

  • е налице добре функциониращо колективно договаряне, когато се определят заплатите ;
  • националните нормативни уредби позволяват определянето и редовното актуализиране на минималните работни заплати да става в съответствие с ясни и стабилни критерии;
  • социалните партньори участват ефективно в определянето на законоустановената минимална работна заплата, за да допринесат за фиксирането ѝ на адекватно равнище;
  • разликите в минималната работна заплата и случаите, в които тя не се прилага, са отстранени или ограничени;
  • националните рамки за минимална работна заплата се спазват ефективно и са въведени механизми за наблюдение.

Социалните партньори се приканват да отговорят на въпросите в консултацията до 4 септември 2020 г., включително и на това какъв вид инструмент би бил най-подходящ. Комисията обмисля както законодателни, така и незаконодателни инструменти, например директива в областта на условията на труд и препоръка на Съвета.

С оглед на настоящите обстоятелства, свързани с пандемията от коронавирус, и за да се предостави достатъчно време на социалните партньори да изпратят своите отговори, този период е по-дълъг, отколкото при предишни консултации.

Вторият етап от консултацията ще бъде последван или от преговори между социалните партньори с оглед да се сключи споразумение съгласно член 155 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), или от представянето на предложение от Европейската комисия.

Изказвания на членове на колегиума:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: В процеса на нашата работа за приобщаващо възстановяване от кризата, свързана с коронавируса, искаме да гарантираме, че всички работници в ЕС са защитени чрез справедлива минимална работна заплата, която ще им позволи да живеят достойно, независимо от това къде работят.Социалните партньори играят решаваща роля при договарянето на заплатите на национално и местно равнище и следва да участват в определянето на минимални работни заплати както в държавите, които разчитат единствено на колективно договорени прагове на възнагражденията, така и в тези, които имат законоустановена минимална работна заплата.

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: Всеки шести работник попада в категорията на нископлатените работници в ЕС, като по-голямата част от тях са жени. Тези работници поддържаха нашите общества и икономики, когато всяка друга дейност трябваше да спре. Но колкото и да е парадоксално, те ще бъдат засегнати най-тежко от кризата. Работата по инициатива относно минималните заплати в ЕС е съществен елемент от нашата стратегия за възстановяване. Всеки заслужава достоен стандарт на живот.

Контекст

В своите политически насоки председателят Фон дер Лайен пое ангажимент да представи законодателен инструмент, с който да се гарантира, че всички работници в Съюза са защитени чрез справедлива минимална работна заплата, която ще им позволи да живеят достойно, независимо от това къде работят.

Като част от Съобщението Силна социална Европа за справедливи промени, на 14 януари 2020 г. Комисията стартира първия етап от консултацията със социалните партньори относно

начини за гарантиране на справедливи минимални работни заплати за всички работници. Първият етап от консултацията приключи на 25 февруари, като Комисията получи 23 отговора от европейски социални партньори, представляващи профсъюзите и работодателските организации на равнище ЕС.

След като разгледа мненията, изразени от социалните партньори на първия етап от консултацията, Комисията заключи, че са необходими действия на равнището на ЕС. Затова сега Комисията започва втория етап от консултацията със социалните партньори в съответствие с член 154, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Няма да има една-единствена минимална заплата, приложима за всички. Всяко евентуално предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни разпоредби. Някои държави вече разполагат с отлични системи. Комисията желае да гарантира, че всички системи отговарят на нуждите, имат достатъчно покритие, включват задълбочени консултации със социалните партньори и разполагат с подходящ механизъм за актуализиране.

Тази инициатива ще подкрепи прилагането на принцип № 6 от Европейския стълб на социалните права относно възнагражденията, който е споделена отговорност на държавите членки, социалните партньори и институциите на ЕС. Комисията започна широка дискусия относно бъдещия план за действие за цялостно изпълнение на Европейския стълб на социалните права, който ще бъде представен в началото на 2021 г. Комисията приканва всички заинтересовани страни да представят мненията си до ноември 2020 г. За да бъде събрана обратна информация, беше създаден специален уебсайт, озаглавен Споделете какво мислите за подсилването на социална Европа .

За повече информация

Още новини