Начало Новини Актуално Спорове по правилата на Арбитражния съд при БТПП ще се провеждат в Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Спорове по правилата на Арбитражния съд при БТПП ще се провеждат в Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Актуално

С последните изменения и допълнения в чл. 6 ал. 4 на Устава на Арбитражния съд и в чл.14 ал. 3 на Правилника на Арбитражния съд при БТПП, се създават регионални листи на арбитрите при Арбитражния съд при БТПП и разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в Регионалните палати и камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания.

Условията, при които страна може да избере арбитър от регионалната листа съгласно чл.14, ал.3 от Правилника на АС са:

  • Седалището или постоянния адрес на страната да са в областта, в която е седалището на съответната регионална палата/камара от единната система на българските търговско промишлени палати/камари
  • В арбитражното споразумение да е уговорено мястото на разглеждане на делото да е в седалището на съответната регионална палата/камара.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора предоставя на клиентите на АС на БТПП зала за провеждане на открити арбитражни заседания по делата, осигурена с компютър, камера, екран, прожектор и достъп до интернет.

С оглед изискванията на чл.19 от Гражданския процесуален кодекс ( ДВ, бр.59 от 20.07.2007г., в сила от 01.03.2008г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. - бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.(*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.; изм., Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. - бр. 47 от 23.06.2009 г.; бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г.), чл. 1, ал.2 и пар. 3, ал. 1 от Преходните и заключителни рапоредби на Закона за международния търговски арбитраж (ДВ, бр. 60 от 5.08.1988 г., изм. и доп., бр. 93 от 2.11.1993 г., изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 38 от 17.04.2001 г., бр. 46 от 7.05.2002 г.; Решение № 9 от 24.10.2002 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 102 от 1.11.2002 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.), Устава на АС при БТПП и Правилника на АС при БТПП, Българската търговско-промишлена палата препоръчва на юридическите и физическите лица от региона при сключване на техните търговски и граждански договори следната арбитражна клауза:

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е в седалището Търговско-промишлена палата - Стара Загора от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Зала-АС-БТПП-към-ТПП-Стара-Загора 

Списък на арбитрите от регионалната листа за региона на Стара Загора

Елка Петрова - родена 1973 г., адвокат

Камелия Луканова-Христова - родена 1968 г., адвокат

Мариана Илчева - родена 1965 г., адвокат.

 

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е в седалището на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, част от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

Лице за контакти по арбитражните дела и координатор на Центъра за медиация към ТПП - Стара Загора

Светослава Павлова - тел. 042/626297, 0888 718677, имейл sstoilova@chambersz.com

Още новини