Начало Новини Актуално Социалното министерство е прекратило меморандума за разбирателство между община Стара Загора и проект Красива България з

Социалното министерство е прекратило меморандума за разбирателство между община Стара Загора и проект Красива България за Дома на инвалида, заради липса на средства

Актуално

Социалното министерство е прекратило меморандума за разбирателство между община Стара Загора и проект Красива България за Дома на инвалида, заради липса на средства. От пресцентъра на общината разпространиха писмо от социалния министър Тотю Младенов.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
1051 София, ул. "Триадица" № 2, тел. 8119443, факс 9884405, www.mlsp.government.bg

 

ДО Г-Н ТЕНЧО РУКАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - СТАРА ЗАГОРА
ПРОФ. СВЕТЛИН ТАНЧЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С писмо изх. №08-847/17.09.2009 г. на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) е прекратен меморандум за разбирателство по Проект „Красива България" (Проекта), сключен между Община Стара Загора и МТСП за реализация през 2009 г. на обект по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове": Дом за възрастни с физически увреждания с отделение за рехабшитация (Дом за инвалиди) в гр. Стара Загора. В тази връзка е необходимо да Ви информирам за причините, довели до извършване на това крайно действие - прекратяване на меморандум от страна на МТСП по отношение на цитирания социално значим обект.

Одобрените от предишното ръководство на Проекта обекти за 2009 г. са на драстично по-голяма обща стойност за финансиране от МТСП, отколкото наличните бюджетни средства. В резултат на това обстоятелство, в момент на разрастваща се икономическа криза са сключени меморандуми и споразумения при липса на съответен утвърден бюджет. Фактите от приключилите проверки на Проекта, извършени от Инспектората на МТСП и дирекция „Вътрешен одит" показват, че от самото начало на 2009 г., при липса на предварителен контрол по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, предходното управление на Проекта създава дефицит в размер на 39.17 млн. лева. В края на мандата този дефицит е намален до 12.24 млн. лева, но остава наследство на МТСП с всичките произтичащи от него негативи. Подписаните (въз основа на сключени с Министерството меморандуми/споразумения) договори за изпълнение между бенефициенти и фирми-изпълнители, поставят МТСП пред изключително големи затруднения до края на 2009 г., свързани с плащания на коректно изпълнени и актувани строителни работи, квалификационни обучения на безработни и доставено оборудване/обзавеждане на обектите. При създадения от предходното управление дефицит, т.е. при липса на средства за разплащане на фирмите-изпълнители, положителните цели на Проекта се превръщат в отрицателен фактор на активните мерки и политики на пазара на труда, като негативите от създалата се кризисна ситуация са огромни за бенефициентите (предимно общини) и за фирмите-изпълнители.

Изложените обстоятелства и факти принуждават настоящото ръководство на Проекта да предприеме крайна мярка с цел намаляване на бюджетния дефицит, а именно: прекратяване на сключени меморандуми/споразумения. В резултат, в началото на настоящия месец дефицитът е снижен от 12.24 млн. лева до 6.54 млн. лева.
За съжаление, между обектите с прекратени меморандуми е и Домът за възрастни с физически увреждания с отделение за рехабилитация (Дом за инвалиди) в гр. Стара Загора.
Ръководството на Проект „Красива България" отчита неговата изключителна социална значимост за Община Стара Загора и необходимостта от извършване на текущ ремонт (поставяне на топлоизолация и подмяна на дограма за намаляване на енергийните разходи и постигане на здравословна и комфортна среда на обитаване, подмяна на подови настилки и боядисване в стаите на потребителите и др.) какъвто не е реализиран през последните 20 години по данни на Агенцията за социално подпомагане.

Красива България В тази връзка и предвид създаденото в Дома за инвалиди социално напрежение по повод на прекратения меморандум, ръководството на Проект „Красива България" предлага да бъде взето решение от Общински съвет Стара Загора за кандидатстване на Общината по Проекта със същия обект за бюджет 2010 г. Приоритетите за следващата година, които ще бъдат разгледани от Националния управителен съвет след приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., ще касаят одобряване за реализация предимно на социално значими обекти като Дома за инвалиди в гр. Стара Загора. От тази гледна точка, възможността за финансирането му по Проекта през 2010 г. е оптимална. Необходимата информация за кандидатстване за бюджет 2010 г. (условия за участие, финансова рамка и др.) се съдържа в обявата, поместена в интернет-страницата на Проект „Красива България": www.BeautifulBulgaria.com.

Красива България
Красива България

 

Още новини