Начало Новини Актуално Социални предприемачи ще се обучават по стратегическо планиране (видео)

Социални предприемачи ще се обучават по стратегическо планиране (видео)

Актуално
sesp

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) и сдружение Самаряни стартираха проект, финансиран по програма Обучение през целия живот на ГД Образование и култура на Европейската комисия, по който социални предприемачи ще имат възможността да участват в онлайн обучениe по стратегическо планиране.

Социалните предприятия са признати за основополагащи на социално отговорната икономика доколкото в политиката на Европейската комисия за развитие на предприятията се посочва, че така наречената социална икономика, включително кооперациите, взаимоспомагателните дружества, фондации и социални предприятия, предлага широка гама от продукти и услуги в цяла Европа и генерира милиони работни места.

Изнесените статистически данни на ЕК показват, че социалните предприятия в ЕС наброяват повече от 2 милиона (10% от всички Европейски фирми) и осигуряват работа на над 11 милиона работници и служители (равняващи се на 6% от трудоспособното население в Европа).

Но социалните предприятия срещат един и същ проблем, както и повечето МСП - липса на умения в стратегическото планиране. Най-сериозен този проблем е в тези европейски страни, които сравнително наскоро преминаха към условията на пазарна икономика.

Един от ключовете към гъвкаво оцеляване в динамична и несигурна среда е доброто планиране – разработването на добра стратегия, съобразена с със законодателните рамки и пазарните условия. Стратегическото планиране дава не само отговор на пазарните колебания, но анализ и подготовка на средносрочен и дългосрочен план, концепции за навлизане на нови пазари, развитие на нови бизнес модели и т.н., които носят добавена стойност на СП.

Пред социалното предприемачество у нас често застават редица предизвикателства - липсата на подкрепа от държавната и местна власт (специфично законодателство, защитени пазари), на работещ механизъм за споделяне на опит и добри практики, на култура на сдружаване на заинтересованите страни.

Това е причината екипът на АРИР - Стара Загора да реши да надгради резултатите от предходен успешно изпълнен проект, съфинансиран по същата програма на ЕК.

Основните работни пакети по проекта включват: Национални изследвания на социалното предприемачество; Учебен модел и съдържание; Надграждане на платформата за електронно обучение; Пилотно тестване и краен продукт; Разпространение;

Проектът, който ще учи социални предприемачи на стратегическо планиране, се изпълнява в консорциум с още четири организации от Германия, Австрия, Португалия и Литва. Предстои да бъдат идентифицирани движещите сили за развитието на социалното предприемачество в тези страни. Идеята е представителите на предприятията да участват в онлайн платформа за обучение, която им позволява да си сътрудничат през границите, обменяйки опит и добри практики. За постигане на оптимално добри резултати в партньорския консорциум беше поканен и екипът на сдружение Самаряни, за да сподели опита и уменията си.

Сдружение Самаряни притежава седемгодишен опит в сферата и познава отблизо развитието на социалното предприемачество у нас, сподели Димо Димов, мениджър Стратегическо планиране и развитие в Сдружението, на пресконференция по повод представянето на проекта пред широката общественост. Това е една от причините, заедно с АРИР да си подадем ръка, за да допринесем за напредъка на социалното предприемачество чрез изграждане на партньорска мрежа за подобряване на взаимодействието между настоящи новосъздадени социални предприятия в страната и чужбина.

Част от проблемните области в тази сфера са свързани с традиционно ниската култура на сдружаване, която възпрепятства използването на социалния капитал като ресурс на неправителствения сектор, защита на общите интереси и постигането на повече резултати от взаимно припознатия интерес.

Предстои представянето на специализирана секция в електронната страница на Самаряни. Тя е посветена на социалното предприемачество и ще предлага разнообразна информация и ресурси за прилагане на идеи в тази сфера. Интересен акцент в новата секция ще бъде партньорството ни с британски сайт, който ще представя разнообразни практики за социално предприемачество от целия свят, обединени в информационен блок. В него ще се представя както международния опит, който да вдъхновява начинаещите социални предприемачи, така и ще дава възможност за представяне на наши местни традиционни практики пред света.

Сериозно предизвикателство при реализирането на подобни проекти в областта на социалното предприемачество представлява насрещната подкрепа от страна на държавата и местната власт.

От една страна устойчивостта на новосъздадените и вече разкритите социални предприятия зависи от специализирано законодателство, което да урежда тяхното съществуване и преференциални условия при които те да работят. За съжаление обаче до този момент липсват целенасочени усилия и системна подкрепа в тази сфера от страна на държавата. От друга страна има редица възможности от страна местната власт, които биха могли да бъдат приложени като мерки за подкрепа и стимулиране на социалното предприемачество. Те са свързани с различни форми на споразумения между Общината и дейността местните неправителствени организации по отношение на стопанската дейност, която по принцип закона дава право на организациите да извършват.

Към настоящия момент социалното предприемачество в България е твърде далеч от начина по който функционира социалната икономика в Европейския съюз и САЩ. Причините за това са комплексни и преди всичко, водеща роля би трябвало държавата, която да предложи цялостна визия и ясно разписана стратегия, която да подкрепи усилията на всички заинтересовани страни в сферата на социалната икономика – нестопански организации, бизнес, университети, представители на уязвими групи от обществото, местна власт и др.

Още новини