Начало Новини Актуално Служебното правителство заяви: Полигонът край Змейово не замърсява въздуха на Стара Загора (видео)

Служебното правителство заяви: Полигонът край Змейово не замърсява въздуха на Стара Загора (видео)

Актуално

полигон Змейово не е източник вредни веществаПолигонът Змейово не е източник на вредни вещества, които да влошават качеството на атмосферния въздух в района  на Стара Загора до нива над допустимите норми. Това бе посочено на съвместна пресконференция на министрите на околната среда и водите и на отбраната Юлиян Попов и Тодор Тагарев в МОСВ.

В пресконференцията участваха още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда Ваня Григорова, директорът на Института по отбрана полк. доц. Стоян Балабанов, директорът на Дирекция Опазване чистотата на въздуха в МОСВ Иван Ангелов, съобщиха от пресцентъра.

От 2008 г. в района на полигон Змейово действат две автоматични станции за контрол качеството на атмосферния въздух. Те са разположени в с. Ръжена и с. Остра могила и измерват следните атмосферни замърсители: ФПЧ10 (As, Cd, Ni, ПAВ и Pb), SO2, NO2, хлороводород, хлор, циановодород, фосген, а също така киселинност на валежи. В периода 2008 – 2012 г. не са регистрирани превишения на допустимите норми на основните атмосферни замърсители – ФПЧ10, SO2 и NO2  в годишен аспект. Измерените концентрации са значително под допустимите норми, с изключение на регистрирани превишавания на средноденонощните норми на фини прахови частици (ФПЧ10) в с. Ръжена през 2008 и 2011 г.

Качеството на атмосферния въздух в град Стара Загора се следи от една автоматична станция Зелен клин. Измерват се следните замърсители: ФПЧ10, SO2, NO2/NO, CO, O3, общи неметанови въглеводороди, метан и сероводород.

Ако се направи сравнение с други градове – като Пловдив, София и Перник, в които основен проблем са ФПЧ10 и азотен диоксид, могат да бъдат направени следните изводи:

  • Нивата на ФПЧ10 за района на полигон Змейово и района на град Стара Загора като цяло са по-ниски в сравнение с нивата на замърсяване в страната (например, София, Перник и Пловдив);
  • Нивата на азотен диоксид за района на полигон Змейово са много по-ниски от допустимите норми. За района град Стара Загора са регистрирани през 2009 и 2012 г. високи нива на замърсяване - подобно на районите на градовете София и Пловдив са измерени по над 18 средночасови стойности над допустимата норма;
  • Нивата на замърсяване със серен диоксид в района на полигон Змейово и района на град Стара Загора не представляват проблем;
  • За разлика от градовете София, Перник и Пловдив, в района на полигон Змейово и района на град Стара Загора средногодишната концентрация на ФПЧ10 е под допустимата средногодишна норма;
  • В района на полигон Змейово и района на град Стара Загора не са измерени концентрации, превишаващи средногодишната норма (40 микрограма на кубичен метър), които са значително по-ниски от измерените в градовете София, Перник и Пловдив.

На пресконференцията бе посочено, че основните източници на замърсяване на града са транспортният трафик и битовото отопление. Представителите на МОСВ посочиха необходимостта от разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която да предложи трайни мерки с устойчив ефект.

Протестно шестрие в Стара Загора, проведено на 21 май 2013 г., дни преди обявената дата за провеждане на референдум с въпрос: Да бъде ли закрит Централен артилерийски технически изпитателен полигон край Змейово?

Още новини