Начало Новини Актуално Съветът за координация при управлението на средствата от ЕС одобри годишните отчети на пет оперативни програми

Съветът за координация при управлението на средствата от ЕС одобри годишните отчети на пет оперативни програми

Актуално

На второто си заседание Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз одобри годишните доклади за изпълнението за 2009 г. на пет оперативни програми – ОП Административен капацитет, ОП Транспорт, ОП Околна среда, ОП Техническа помощ и ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.

Документите отразяват цялостния напредък по изпълнението на програмите за изминалата година – обявени процедури, подадени проектни предложения, сключени договори и изплатени на бенефициентите средства и направените проверки на изпълнението на договорите, съобщиха от правителствената пресслужба. В докладите е направена съпоставка на планираните и изпълнените дейности към 31-ви декември 2009 г., анализират се проблемите при изпълнението на отделните програми и мерките предприети за разрешаването им. Предстои отчетите да бъдат обсъдени и одобрени на заседание на Комитетите за наблюдение на оперативните програми.
Участниците в Съвета разгледаха и обсъдиха Концепция за управление на приоритетна ос 3 на Оперативна програма Околна среда, целяща подобряване на механизма за изпълнение на тази част на програмата, предвиждаща подпомагане опазването и възстановяването на българската природа. Съгласно мерките, предвидени в националното екологично законодателство, по приоритетна ос 3 ще бъдат финансирани следните групи процедури: разработване на стратегически и програмни документи за опазване, спиране загубата и възстановяване на биоразнообразието; подпомагане на изпълнение на планове за действие за видове, ограничаване негативното влияние на инвазивни видове животни, постигането на благоприятен консервационен статус на местообитания и видове, извън защитени територии; разработване и актуализиране на планове за управление; възстановителни и поддържащи дейности; разработване и внедряване на информационни продукти; дейности по картиране; теренни проучвания и др. Бенефициенти по приоритетна ос 3 на ОП Околна среда могат да бъдат общински администрации, асоциации и сдружения на общини, неправителствени организации, дирекции в рамките на Министерство на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по горите, които отговарят за управлението на националните и природни паркове, както и на териториите включени в НАТУРА 2000. 
Съветът одобри и разширяване на териториалния обхват на Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура по ОП Регионално развитие, като за допустими бенефициенти се определят всички общини с население над 10 000 жители. Операцията е насочена към преодоляване на несъответствието между богатия и разнообразен ресурсен потенциал и липсата на развити атракции, пригодени към съвременните пазарни изисквания и интегрирани по начин, който осигурява значително търсене и икономическо благосъстояние. Операцията цели да подобри, обнови и разшири обектите на природното и културно наследство и групи от такива обекти и свързаната с тях публична инфраструктура, насърчавайки развитието на специализирани продукти като културен, екологичен, здравен (балнеоложки, спа) туризъм и разнообразяване на предлагането на традиционния масов туризъм. Разграничаването с Програмата за развитие на селските райони (Ос 3, Мярка 3.1.3 Насърчаване на туристическите дейности) ще се прави на териториална основа на база население на общините - общините с население под 10 000 жители ще бъдат финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони, а тези с население над 10 000 жители по Оперативна програма Регионално развитие. В случаите на подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение като допустими бенефициенти се определят всички 264 общини.

Още новини