Начало Новини Актуално Съветът за административна реформа събира предложения за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса

Съветът за административна реформа събира предложения за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса

Актуално
МС

Съветът за административна реформа изпрати писмо до работодателските организации в България, с което иска конкретни предложения за премахване на пречки пред предприемачите. Съветът е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация.

През 2012 г. приоритет на административната реформа ще бъдат мерките, насочени към качественото административно обслужване и подобряване на административното регулиране.

На заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 28 февруари 2012 г., бяха одобрени Насоки за провеждане на Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса. Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от регулаторните режими. Обект на прегледа са регулаторните режими, администрирани от централната власт (лицензионни, разрешителни, регистрационни, удостоверителни, уведомителни).

Предложенията, които се очакват от работодателските организации, трябва да са свързани с конкретни проблеми от голяма обществена значимост, насочени към:

1. Премахване на регулаторни режими, които пречат на предприемачеството и икономическия растеж.

2. Привеждане на режимите в съответствие с изискванията към режимите, регламентирани в ЗОАРАКСД - лицензионен, регистрационен, разрешение, удостоверение и получаване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие.

3. Намаляване на регулаторните разходи и степента на държавна намеса - идентифициране на регулации, за които може да се предложи промяна от по-тежък към по-лек режим по скалата лицензиране - разрешение - регистрация - уведомление.

4. Намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите, включващи намаляване на документите и сроковете за предоставяне на услугата чрез подобряване на работните процеси и подобряване на вътрешноведомствената координация; намаляване на цената, опростяване на процедурите по предоставяне на услугата, подобряване на последващия контрол и инспекционната дейност.

Предложенията ще бъдат обсъдени и включени в обобщен план за действие, който ще се внесе за приемане от Министерски съвет.

Още новини