Начало Новини Актуално Сътвориха Оперативен план срещу обгазяванията

Сътвориха Оперативен план срещу обгазяванията

Актуално

Работната група одобри Оперативния план за действие при превишаване на установените алармени прагове на замърсителите на въздуха в град Стара Загора, съобщиха вчера от РИОСВ - Стара Загора. На проведеното на 1 март работно заседание експертите от работната група са обсъдили и анализирали всички мерки, които трябва да се предприемат на различни управленски нива при евентуално превишаване на алармените прагове на азотните оксиди и серния двуокис в атмосферния въздух в града.

Целта, според авторите им, е: да се опази здравето на хората, като се ограничи продължителността на възникналата ситуация, чрез своевременна прогноза и контрол, пише вестник Старозагорски новини.
В документа са посочени конкретните задачи на оперативните групи към Общинска администрация - Стара Загора, РИОСВ, РИОКОЗ, "Гражданска защита" и РПУ. Единодушно е било решено да се изведе въпросът за качеството на атмосферния въздух на приоритетна позиция в политиката на Областна и Общинска администрация, както и оптимизиране на работата между отделните държавни институции в града.  
Сред набелязаните мерки, които ще се предприемат за подобряване качеството на въздуха в Стара Загора, е заложено да се внедри разработваната от екипи на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН система за предвиждане на инверсионни процеси и други неблагоприятни метеорологични условия в срок до края на м.май. Също до края на май 2010 г. трябва да бъде възобновен сателитният мониторинг. Предвидено е също осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол на всички обекти и дейности, източници на емисии в атмосферния въздух; оптимизиране на транспортната схема, както и нови пешеходни зони; разработване и реализиране на лесоустройствени планове и дейности в града; повишаване на екологичната култура на населението и т.н.
Разбира се, не липсват и пикантерии като: Разработване и изпитване на сценарии за редуциране на автомобилния трафик в централната градска част; Въвеждане на задължителни изисквания към емисиите на МПС-тата при провеждането на обществени поръчки и търгове за транспортни услуги; Редовно измиване на улиците и тротоарите през топлите месеци на годината; Предварително обявяване на графиците на провежданите изпитания на полигон "Змейово" и "Люляк", в това число и частни фирми, използващи тези полигони, както и въвеждането на постоянен мониторинг на качеството на въздуха там.
ЗА СВОЕВРЕМЕННОТО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗТОЧНИКА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ, ОЦЕНКА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО И НАЛАГАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНИЯ (СПИРАНЕ) НА МОЩНОСТИТЕ НА ГОРИВНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, отговорни за изпълнението са директорът на РИОСВ и ОУ "Гражданска защита", пише още в Оперативния план.
Материала подготви:

Вестник Старозагорски новини: Щеше да е смешно, но е адски тъжно

Първо: Защото държавни служители продължават да вменяват на старозагорци, че обгазяванията са свързани с автомобилния трафик, битовото отопление и горивните инсталации от промишлеността.

Второ: Защото основният акцент е поставен само на два замърсителя - азотни оксиди и серен диоксид. За другите - фосген, циановодород, фини прахови частици, хлор и хлороводород, няма и дума в Оперативния план. И информация няма.

Трето: Защото участниците в работната група са същите онези, които се "бореха" с обгазяванията през 2004 - 2006 г., писаха директиви, но така и не идентифицираха източника. В групата изключения правят единствено проф. Цанко Яблански, проф. Георги Петков от ТрУ и новият шеф на полигон "Змейово" полк. Сергей Марков!?

Още новини