Начало Новини Актуално Салдото по консолидираната фискална програма към края на месец април 2024 г. се очаква да бъде превишение на приходите н

Салдото по консолидираната фискална програма към края на месец април 2024 г. се очаква да бъде превишение на приходите над разходите в размер на над 600 млн. лева

Актуално

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец април 2024 г. да бъде излишък в размер на 0,6 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2024 г. нарастват с около 14,5 на сто спрямо същия период на предходната година, като за това принос имат както данъчните приходи (ръст около 8,1 на сто), така и постъпленията в частта на помощите и даренията (нарастват над два пъти) и неданъчните приходи (ръст от 18,3 на сто).

За изпълнението на основните показатели за месец април следва да се имат предвид постъпилите приходи с еднократен за годината ефект в размер на 660 млн. лв. от вноската в държавния бюджет от Българската народна банка, която се формира от превишението на приходите над разходите за 2023 година. От друга страна, е направен извънреден разход в края на месец април от около 300 млн. лв. поради празничните дни в началото на месец май и необходимото технологично време за извършване изплащането на пенсиите за май. Целта е пенсионерите да получат своите пенсии без никакво забавяне. Също така в края на месец април бе изплатена и одобрената от Народното събрание великденска добавка към пенсиите на пенсионерите с най-ниски пенсии в общ размер на около 54 млн. лева.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 22,7 млрд. лв., което е 30,2 % от годишните разчети и нарастват с 2,9 млрд. лв. (14,5 на сто) спрямо отчетените към април 2023 година. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 1,3 млрд. лв. (8,1 на сто), а неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 1,6 млрд. лв.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2024 г. възлизат на 22,1 млрд. лв., което е 27,1 % от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г., и други. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.04.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,5 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към април 2024 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2024 година.

Още новини