Начало Новини Актуално Съкратените от работа получават обезщетение, дори и когато работят по граждански договор

Съкратените от работа получават обезщетение, дори и когато работят по граждански договор

Актуално

Ако бъдете съкратен от работа и не успеете да си намерите веднага работа, непременно се регистрирайте в Бюрото по труда в Стара Загора, съветва Жулиета Върлякова, началник отдел Посреднически услуги. Регистрацията дава право на парично обезщетение за безработица по реда на глава IV от Кодекса за социално осигуряване с възможност за социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.

Ще ви бъдат издадени удостоверения за отпускане на стипендии за учащи се и безплатни учебници за ученици от социално слаби семейства. Ще ви бъдат изплатени семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца, пише вестник Национална бизнес поща.
За да се регистрират в Бюрото по труда, активно търсещите работа трябва да представят документ за самоличност, диплома за придобито образование или квалификационна степен, документи за общия им трудов и осигурителен стаж, документ от Общината, ако лицето не живее на адреса на личната си карта. Ако безработният е с трайно намалена трудоспособност, е нужно решение на ТЕЛК.
Ако са ви уволнили дисциплинарно от програма по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението, нямате право на регистрация в Бюрото по труда.
Размерът на обезщетението и периодът на получаването му се определят с разпореждане на директора на Териториалното поделение на НОИ, но регистрацията в Бюрото по труда е задължително условие за получаването на това обезщетение. Освен това, съкратеният служител трябва да се е осигурявал най-малко 9 месеца от последните календарни 15 месеца. Размерът на обезщетението зависи от среднодневните осигурителни суми за последните 9 месеца и варира от 6 до 9 лева на ден.
За освободените през 2009 година първата половина на периода се обезщетява със 130% от определената сума, а през втората половина - със 70% от нея. Срокът за обезщетение е от 4 до 12 месеца и зависи от общия трудов стаж и от това дали лицето е получавало обезщетение за безработица през последните 3 години.
Ако лицето сключи трудов договор, е длъжно да уведоми в рамките на 7 календарни дни Бюрото по труда. Работещите по трудов договор не могат да получават едновременно заплата и обезщетение за безработица. Всеки има право през периода на обезщетението да започва работа и да я прекъсва неограничен брой пъти, връщайки се към обезщетение.
Изключение се прави, ако регистрираният безработен има сключен граждански договор или друга подобна форма, при която той полага труд, но не подлежи на осигуряване. В тази ситуация обаче, всеки конкретен случай се разглежда от специалист. За подобни възможности съкратените могат да се консултират безплатно с юрисконсулта, който работи в Бюрото по труда.
За да не изгубят правото си на обезщетение, регистрираните безработни трябва да спазват определено поведение. Нужно е всеки месец да поддържат регистрацията си с подпис по определен график в срок. Неспазването на тази регистрация води до прекратяването й за следващите 12 месеца, което автоматично води до прекратяване на правото на обезщетения за 1 година.
Безработният може да изгуби правото на обезщетение също, ако откаже предложена му подходяща работа. Под такава се разбира работа, съобразена с образованието и здравословното му състояние. Безработните нямат право също да откажат включване в програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Още новини