Начало Новини Актуално С 2264 души е намаляло населението в Старозагорско

С 2264 души е намаляло населението в Старозагорско

Актуално
НСИ2018През 2017 г. в преселванията между населените места в област Стара Загора са участвали 2 751 лица. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в областта, 42.5% са мъже и 57.5% - жени, информират от Териториално статистически бюро Югоизток.
По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата във възрастовите групи 60 и повече години (27.3%) и 20 - 39 години (25.7%).
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението.През 2017 г., в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Стара Загора е намаляло с 2 264 души.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 7.0‰ . Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 4.3‰, а в селата - минус 14.2‰, или намалението на населението в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.
През 2017 г. 10 общини в областта имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Гурково (-4.2‰), Стара Загора (-5.0‰) и Казанлък(-6.8‰).
С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Опан - минус 35.7‰, следвана от общините Братя Даскалови (-13.2‰) и Гълъбово (-12.9‰).Положителен естествен прираст има в община Николаево (2.0‰).
Влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст , който през 2017 г. е отрицателен - минус 46 души.              
През 2017 г. в област Стара Загора са регистрирани 3 090 родени деца, като от тях 3 067 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 42 деца, или с 1.4%. Коефициентът на обща раждаемост през 2017 г. е 9.6‰, а през предходната 2016 г. - 9.4‰
Броят на живородените момчета (1 588) е със 109 по-голям от този на живородените момичета (1 479), или на 1 000 живородените момчета се падат 931 момичета.
В градовете и селата на област Стара Загора живородените са съответно 2 175 и 892 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.4‰, а в селата - 10.0‰.
В регионален аспект най-висока е раждаемостта в общините Николаево - 18.3‰, Гурково - 14.6‰ и Мъглиж - 12.3‰ , а най-ниска в общините Опан – 5.8‰, Казанлък - 8.7‰ и Гълъбово - 8.9‰.
Броят на умрелите лица през 2017 г. в област Стара Загора е 5 331 души, а коефициентът на обща смъртност - 16.6‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава със 128 случая, или с 2.5%. Нивото на обща смъртност продължава да е твърде високо.
Смъртността сред мъжете (17.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.6‰). През 2017 г. на 1 000 жени умират 1 079 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (24.2‰), отколкото в градовете (13.7‰).
Показателят за преждевременна смъртност през 2017 г. в област Стара Загора (19.5%) намалява спрямо предходната 2016 г. (23.1%). В стойностите на показателя за преждевременната смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст до 64 години вкл. са 13.2% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 25.4%.
През 2017 г. в област Стара Загора са починали 29 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 9.5‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 17.5‰, през 2005 - 11.6‰, а през 2016 - 12.2‰.

Още новини