Начало Новини Актуално РЗИ - Стара Загора разпореди нови временни противоепидемични мерки в област Стара Загора

РЗИ - Стара Загора разпореди нови временни противоепидемични мерки в област Стара Загора

Актуално

Заповед, подписана от директор на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора д-р Станимир Станков определя нови ограничения на територията на областта, целящи ограничаване на заболелите от ковид. В заповедта се казва:

НАРЕЖДАМ :

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 00:00 часа на 25.01.2022 г., както следва:
1. За учениците от V до XII клас от област Стара Загора се преустановяват учебните занятия в присъствена форма на обучение до 28.01.2022г. включително.
2. Преустановяване на дейностите в пенсионерските клубове на територията на общините до 08.02.2022г. включително.
3. Въвеждане на ограничения до 50% в капацитет/ работна площ/ брой лица в обектите и дейности, със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма при спазване на подхода Зелен сертификат.
4. Въвеждане на работно време до 22:00 часа при спазване на подхода със Зелен сертификат за игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

II. За Дейностите извън горепосочените, са в сила разпоредбите за противоепидемични мерки, въведени със Заповед РД - 01 - 973/ 26.11.2021 г., изменена със заповед №РД-01-991/02.12.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД- 01-968 от 26.11.2021г. на министъра на здравеопазването

III. Областният управител на област Стара Загора организира и координира изпълнението и контрола на въведените противоепидемични мерки с настоящата заповед на територията на област Стара Загора, като може да разпорежда извършването на действия от органите на местното самоуправление и местната администрация, териториалните звена на централната администрация, физическите и юридическите лица на територията на областта.

IV. Заповедта влиза в сила от 25.01.2022 г.

V. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Стара Загора

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването и на интернет страницата на РЗИ Стара Загора, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението ѝ.

Още новини