Начало Новини Актуално Резултатите от Общия регламент относно защитата на данните са добри, но усилията трябва да продължат

Резултатите от Общия регламент относно защитата на данните са добри, но усилията трябва да продължат

Актуално

EKДнес, малко повече от година след влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните, Европейската комисия публикува доклад, в който разглежда въздействието на правилата на ЕС за защита на данните и възможностите за допълнително подобряване на неговото изпълнение. В доклада се стига до заключението, че повечето държави членки са създали необходимата нормативна уредба и че новата система за укрепване на прилагането на правилата за защита на данните започва да функционира добре. Предприятията развиват култура на спазване на изискванията, а гражданите стават все по-осведомени за своите права. В същото време сближаването в посока високи стандарти за защита на данните напредва в международен план.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, заяви: Европейският съюз се стреми да запази челна позиция в сферата на защитата на личните данни в цифровата трансформация, като същевременно се възползва от многобройните възможности, които тя предлага за създаване на работни места и за иновации. 

Данните се превръщат в ценен елемент на процъфтяващата цифрова икономика и играят все по-важна роля за разработването на иновативни системи и машинно самообучение. За нас е от съществено значение да оформим глобалното поле за развитието на технологичната революция и за правилното ѝ използване при пълно зачитане на индивидуалните права.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: Общият регламент относно защитата на данните започва да дава резултати. Той предоставя на европейците ефикасни инструменти за справяне с предизвикателствата на цифровизацията и им дава контрол над личните им данни. На предприятията регламентът предоставя възможности да извлекат максимална полза от цифровата революция, като същевременно гарантира доверието на гражданите в нея. Извън Европа той създава възможности за цифрова дипломация за насърчаване на потоци от данни въз основа на високи стандарти между държави, споделящи ценностите на ЕС. Усилията обаче трябва да продължат, така че новият режим за защита на данните да стане напълно функциониращ и ефективен.

Общият регламент относно защитата на данните повиши осведомеността на гражданите на ЕС за правилата за защита на данните и за техните права, както показва проучване на Евробарометър, публикувано през май 2019 г. Въпреки това само 20 % от европейците знаят кой публичен орган носи отговорност за защитата на техните данни. Това е причината, поради която Европейската комисия стартира това лято нова кампания за насърчаване на европейците да четат декларациите за поверителност и да оптимизират настройките за неприкосновеност на личния живот.

Въпреки че новите правила за защита на данните постигнаха много от своите цели, съобщението на Комисията също така съдържа конкретни стъпки за по-нататъшно засилване на тези правила и тяхното прилагане:

  • Един континент, един закон: Към днешна дата всички държави членки с изключение на три (Гърция, Португалия и Словения) са актуализирали националните си закони за защита на данните в съответствие с правилата на ЕС. Комисията ще продължи да наблюдава законите на държавите членки, за да се гарантира, че уточняващите национални разпоредби, свързани с Общия регламент относно защитата на данните, са в съответствие с регламента, и че няма свръхрегулиране от страна на националното законодателство. Ако е необходимо, Комисията няма да се поколебае да използва инструментите, с които разполага, включително процедурата за нарушения, за да гарантира, че държавите членки правилно транспонират и прилагат правилата.
  • Предприятията приспособяват своите практики: Спазването на регламента помогна на предприятията да повишат сигурността на своите данни и да използват неприкосновеността на личния живот като конкурентно предимство. Комисията ще подсили набора от инструменти за предприятията, съдържащ се в Общия регламент относно защитата на данните, за да се улесни спазването, като разработи например стандартни договорни клаузи, кодекси за поведение и нов механизъм за сертифициране. В допълнение, Комисията ще продължи да подпомага малките и средните предприятия при прилагането на правилата.
  • Засилена роля на органите за защита на данните: Регламентът предостави на националните органи за защита на данните повече правомощия за прилагане на правилата. През първата година националните органи за защита на данните са се възползвали от тези нови правомощия ефективно, когато е било необходимо. Органите за защита на данните също осъществяват по-тясно сътрудничество в рамките на Европейския комитет по защита на данните. До края на юни 2019 г. чрез механизма за сътрудничество са разгледани 516 трансгранични случая. Комитетът следва да засили водещата си роля и да продължи изграждането на култура на защита на данните в целия ЕС. Освен това Комисията насърчава националните органи за защита на данните да обединят своите усилия, например чрез провеждане на съвместни разследвания. Европейската комисия ще продължи да финансира националните органи за защита на данните в усилията им да достигнат до заинтересованите страни.
  • Правилата на ЕС — отправна точка за по-добра защита на данните в целия свят: Все повече държави по цял свят приемат модерни правила за защита на данните, като използват стандарта на ЕС в тази област като отправна точка. Това сближаване във възходяща посока открива нови възможности за безопасни потоци от данни между ЕС и трети държави. Комисията ще засили още повече диалога си относно адекватното ниво на защита, включително в областта на правоприлагането. По-специално, тя има за цел да приключи текущите преговори с Република Корея през идните месеци. Освен адекватното ниво на защита, Комисията си поставя за цел да проучи възможността за изграждане на многостранни рамки за обмен на данни в условията на доверие.

Следващи стъпки

В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните Комисията ще докладва за неговото изпълнение през 2020 г., за да оцени постигнатия напредък след две години на прилагане, включително за прегледа на 11-те решения относно адекватното ниво на защита, приети съгласно директивата от 1995 г.

Контекст

Общият регламент относно защитата на данните е единен набор от правила с общ подход на ЕС към защитата на личните данни, който се прилага пряко в държавите членки. Той засилва доверието, като връща на отделните лица контрола върху личните им данни и същевременно гарантира свободното движение на лични данни между държавите — членки на ЕС. Защитата на личните данни е основно право в Европейския съюз.

Общият регламент относно защитата на данните се прилага от 25 май 2018 г. Оттогава насам почти всички държави членки са адаптирали националните си законодателства спрямо него. Националните органи за защита на данните са отговорни за прилагането на новите правила и координират по-добре своите действия чрез новите механизми за сътрудничество и Европейския комитет по защита на данните. Те дават насоки във връзка с ключови аспекти на Общия регламент относно защитата на данните, за да подпомогнат прилагането на новите правила.

За повече информация

Още новини