Начало Новини Актуално Резултати от проучване на БТПП за цените на електрическа енергия, горива и енергийна ефективност

Резултати от проучване на БТПП за цените на електрическа енергия, горива и енергийна ефективност

Актуално
проучване БТПП електрическа енергия, горива

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) проведе анкетно допитване сред членовете си (вкл. и браншовите организации) в периода 1 - 4 октомври 2012 г. относно отражението на последните увеличения на цените на електроенергията и горивата. Мотив за извършване на проучването бе високото потребление на енергийни ресурси, което поставя страната ни на първо място в ЕС по количество използвана енергия.

В тази връзка допитване на БТПП през май 2012 показва, че фирмите все повече разчитат да намалят енергийните разходи чрез мерки за енергийна ефективност.

Основни акценти от проучването:

При 93,5% от фирмите увеличението в цените на ел.енергията и горивата е дало отражение в различни насоки, отнасящи се предимно до по-високи цени на продукцията им и предприемане на мерки за енергийна ефективност. Само за 6,5% от бизнеса увеличенията в цените на енергоресурсите не са се отразили на дейността им.

Цялостното подобряване на енергийната ефективност на предприятия все още няма достатъчно покритие сред бизнеса – средно около 45% от фирмите вече са реализирали частични действия, с които да намалят разходите за енергия, продиктувани основно от нарастващите цени и необходимостта от снижаване на разходите.

Проучването показа, че най-слабо реализираната мярка в промишления сектор е оползотворяването на излишната топлина от производството (само при 22% от предприятията).

Обезпокоително е, че почти 1/5 от фирмите, осъществили мерки за енергийна ефективност, не оценяват положително резултатите и считат, че няма значителен ефект от тях, което поставя сериозен въпрос относно качеството на изпълнение.

Основни пречки за непредприемането до момента на действия за по-добра енергийна ефективност сред предприятията са: липсата на финансови ресурси (според 51%) и сложните административни процедури (при 24%).

Средно около 27% от фирмите имат бъдещи намерения да предприемат дейности за повишаване на енергийната си ефективност. Основната част от тях разчитат на европейско финансиране (почти 60%).

Близо 1/3 (28%) от фирмите не са обмисляли към момента възможностите за повишаване на енергийната ефективност или нямат отношение към различните мерки.

Детайлни резултати от проведеното проучване:

Въпрос 1: Как Ви се отразиха увеличенията в цените на горивата и ел.енергията (юли 2012)?
След последните увеличения на цените на горивата и ел.енергията 56% от фирмите вдигнаха цените на стоките или услугите, а 30% планират да/подобриха енергийната си ефективност. Не са малко и тези, които съобщават за съкращаване на служители или намаление на заплати – съответно с дял 22% и 21%.

Едва 6,5% от фирмите отбелязват, че увеличенията в цените не им се отразяват на дейността.
Броят надхвърля 100 поради посочване на повече от една промени, възникнали в дейността на фирмите след увеличенията в цените на електроенергията и горивата.

Въпрос 2: Правили ли сте енергиен одит във фирмата Ви?
77% от фирмите не са извършвали до момента енергиен одит, като:

 • за 46% причина е липсата на финансови средства;
 • за 28% това не представлява интерес;
 • 26% планират да извършат енергиен одит.

Около 16% вече са извършвали енергиен одит в предприятията за определяне на  възможностите за подобрение на енергийната ефективност. Малко над 7% от фирмите не са дали отговор.

Въпрос 3: Моля, отбележете отношението Ви спрямо мерките за повишаване на енергийната ефективност във Вашата фирма?
Данните на членовете на БТПП показват, че извършените мерки за подобряване на енергийната ефективност се отнасят най-вече до изолация на сградите и подмяна на дограма (при 57%) и до оптимизация на отоплението/охлаждането (52%) и осветлението (48%). Най-слабо реализираната стъпка в промишления сектор е оползотворяването на излишната топлина от производството (22%).

В бъдещите планове на фирмите за подобряване на енергийната ефективност най-голям дял имат:

 • Използването на излишната топлина (при 37% в промишлеността);
 • Оптимизация на производствено оборудване и процесите (за 31% в промишлеността);
 • Подобряване на отоплението и охлаждането (30% за всички фирми).

Конкретните стойности:

Действия за подобрение на енергийната ефективност:

Дял на фирмите, които са реализирали:

Дял на фирмите, които планират:

Нямат отношение/Не са обмисляли

Изолация на сградите и подмяна на дограма

57%

17%

26%

Оптимизация на отоплението/охлаждането              

52%

30%

18%

Оптимизация на осветлението

48%

26%

26%

Оптимизация на транспортните средства            

45%

22%

33%

Оптимизация на производственото оборудване и процесите*

33%

31%

36%

Оползотворяване на излишната топлина от производството*  

22%

37%

41%

Средна стойност за всички мерки

45%

27%

28%

*само за промишлен сектор

Въпрос 4: Кои са причините, при условие че сте предприели енергоефективни мерки?
Сред различните причини, заради които фирмите реализират енергоефективни мерки, се открояват две основни: увеличенията в цените на енергийните ресурси, посочен от 85% и необходимостта фирмите да снижат разходите си за производство (63% от фирмите).

Проучването показа, че не само заради директното въздействие върху производствените разходи, но и заради значителното влияние върху екологичната устойчивост фирмите се насочват към подобряване на енергийната си ефективност – според 47% от тях. При 24% причина е подобряване имиджа на фирмата.

Отговорите надхвърлят 100, поради посочването на различни насоки, мотивиращи необходимостта от намаление на енергийните разходи на бизнеса.

Въпрос 5: Как оценявате резултатите, в случай че сте извършили енергоефективни мерки?

 • Повече от половината предприятия (52%) оценяват мерките като частично полезни;
 • 23% дават максимална оценка за резултатите от реализираните проекти;
 • Според 18% няма значителен ефект от извършените действия, което поставя под въпрос качеството на извършените дейности;
 • 7% от фирмите не са оценили резултатите от реализираните проекти.

Въпрос 6: Кои са причините, ако не сте осъществили мерки за енергийна ефективност?
Причини за непредприемането на действия за подобряване на енергийната ефективност, които посочват членовете на БТПП се отнасят до:

 • Липсата на финансови средства (51%) ;
 • Сложните административни процедури (24%);
 • За 19% от бизнеса все още липсва информация и убеденост за ползите;
 • За 6% мотив е липсата на квалифициран персонал с технически знания.

Въпрос 7: Kакви източници на финансови средства бихте използвали, ако планирате да подобрявате енергийната ефективност?

 • 58% от анкетираните заявяват, че при осъществяване на проектите за подобряване на енергийната им ефективност ще разчитат основно на финансиране по европейските програми.
 • 37% планират единствено собствено финансиране.
 • 5% считат да използват възможности на други инструменти за реализиране на мерки в областта.

Въпрос 7: Сектор на фирмата:
Основната част от фирмите, участвали в проучването са от: промишлеността: 59%, следват търговия: 24%, услуги: 15% и 2% са от селското стопанство.

Още новини