Начало Новини Актуално Ремотекс - Раднево ЕАД подобрява условията на труд с финансиране по европейски проект (видео)

Ремотекс - Раднево ЕАД подобрява условията на труд с финансиране по европейски проект (видео)

Актуално

Ремотекс ЕАД подобрява условията на труд с финансиране по европейски проектРемотекс - Раднево ЕАД изпълнява проект за подобряване на условията на труд в дружеството. Той се финансира по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, като част от средствата са от Европейския социален фонд. Проектът е на стойност близо 177 хил. лева. Безвъзмездното финансиране, което получава дружеството е около 141 хил. лева.

Проектът Подобряване на условията на труд в Ремотекс - Раднево ЕАД се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2302-09-2011, сключен между Ремотекс Разнево ЕАД и договорящия орган Агенция по заетостта, по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Една от основните цели, която си поставя ръководството на Ремотекс - Раднево, е да осигури висококачествено защитно работно облекло на своите 819 служители.
Работното облекло ще бъде с по-добри показатели и ще предпазва работниците и служителите от доказани вредни въздействия в производството, съобщи Виолета Асенова, експерт Здравословни и безопасни условия на труд в Ремотекс - Раднево.

Дружеството е специализирано в ремонт на тежко минно оборудване. За работещите в леярското производство и в ковашкия цех със средства по проекта ще бъдат осигурени обувки с топлоустойчиво ходило до 300 градуса. Защитното облекло за заварчиците ще бъде от естествена кожа. Те ще разполагат и със специални ръкавици. Ще бъде подобрена и шумовата среда в предприятието.

В рамките на проекта външен изпълнител ще направи изследване на условията на труд и препоръки за подобрения в тази област. След това ще се пристъпи към сертифициране на Ремотекс - Раднево според изискванията на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 и прилагането ѝ в предприятието.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Ремотекс - Раднево ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейскию съюз или Агенция по заетостта.

Ремотекс Раднево
Ремотекс Раднево
Ремотекс Раднево
Ремотекс Раднево

 Прессъобщение на Ремотекс - Раднево ЕАД във връзка с изпълнението на проекта

Още новини