Начало Новини Актуално Регистърът на населението само в електронен вид

Регистърът на населението само в електронен вид

Актуално
Регистър на населението

Регистърът на населението да се поддържа само в електронен вид, а актовете за гражданско състояние да имат електронен еквивалент и въз основа на тях да се издават удостоверителни документи – това предвиждат предложения на правителството за промени в Закона за гражданската регистрация.

Съгласно сега действащото законодателство регистърът на населението се поддържа от общинските администрации на хартиен носител и в електронен вид, информираха от правителствената пресслужба. Двойното поддържане на регистъра не е целесъобразно, тъй като изисква повече ресурси и е предпоставка за допускане на повече грешки при обработката на информацията.

Новите комуникационни и информационни технологии предоставят възможност всички необходими лични данни да се съхраняват, обработват и актуализират в електронни масиви, от които да се извършва административно обслужване на населението.

Електронните актове за гражданско състояние – за раждане, за сключен граждански брак и за смърт, ще се подписват от длъжностното лице по гражданското състояние с универсален електронен подпис и ще имат доказателствена сила за отразените в тях данни. С промените се осигурява възможност удостоверителните документи да се издават от всяка общинска администрация въз основа на електронните актове.

Към момента тези документи се издават единствено от общинската администрация, която съхранява съответния регистър на актовете. Това пряко ще се отрази на процеса на административно обслужване като значително ще се съкрати времето за извършване на съответните административни услуги, тъй като гражданите ще могат да ги получават от всяка община на територията на страната.

В Преходните и заключителни разпоредби на ЗГР се създават нови разпоредби, които предвиждат заличаване по административен ред на направените фиктивни адресни регистрации по настоящ адрес в последните месеци. Целта е да се защитят интересите на собствениците на имоти, на чийто адрес са регистрирани хора без знанието на собственика и да се предотвратят бъдещи злоупотреби. Този текст е приет на вносител, за да се уточнят разпоредбите по начин, който няма да ощети изрядно регистрираните граждани.

Още новини