Начало Новини Актуално Различията между регионите на ЕС намаляват

Различията между регионите на ЕС намаляват

Актуално

Публикуваният от Европейската комисия Осми доклад за сближаването показва, че през последните три години политиката на сближаване е спомогнала за намаляване на териториалните и социалните различия между регионите в ЕС. Благодарение на финансирането по линия на политиката на сближаване БВП на глава от населението в по-слабо развитите региони се очаква да нарасне с до 5 % до 2023 г. Същите инвестиции са допринесли и за намаляване с 3,5 % на разликата в БВП на глава от населението между 10 % най-слабо развити региони и 10 % най-развити региони.

Докладът също така показва, че, благодарение на гъвкавостта си, политиката на сближаване е предоставила мигновено на държавите членки и регионалните и местните власти така необходимата подкрепа в условията на икономически спад и на най-тежката криза в последно време.

С новите програми на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. продължават инвестициите в регионите и хората, в тясна координация с финансовия капацитет на пакета NextGenerationEU.

Други основни констатации

Делът на политиката на сближаване в източниците на инвестиции е нараснал. Делът на политиката на сближаване в общите публични инвестиции е нараснал от 34 % за програмния период 2007-2013 г. на 52 % за програмния период 2014-2020 г.От 2001 г. насам по-слабо развитите региони в Източна Европа догонват останалите региони в ЕС. В същото време обаче много региони, при които доходите са средни, и по-слабо развити региони, особено в южната и югозападната част на ЕС, са пострадали от икономическа стагнация или упадък.Сближаването между държавите членки се е ускорило, но регионалните различия в рамките на бързо развиващите се държави членки са се увеличили.Заетостта нараства, но регионалните различия продължават да са по-големи, отколкото преди 2008 г.Между 2012 г. и 2019 г. броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, е намалял с 17 милиона.Регионалното разделение в областта на иновациите в Европа се е увеличило поради липсата на инвестиции в НИРД и слабости при иновационните екосистеми в най-слабо развитите региони.Населението на ЕС застарява и през идните години ще започне да намалява. През 2020 г. 34 % от населението на ЕС се е намирало в регион с намаляващо население. Очаква се през 2040 г. тази стойност да достигне 51 %.

По този повод няколко членове на колегиума на Комисията заявиха следното:

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: Осмият доклад за сближаването ясно показва значението на политиката на сближаване за сближаването и намаляването на различията между държавите и регионите в ЕС. Като очертава областите, в които държавите членки и регионите трябва да правят повече, а и да го правят по-добре, докладът ни позволява да извлечем поуки от миналото, за да бъдем по-добре подготвени за предизвикателствата на бъдещето. Трябва да ускорим приемането и изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г., така че да можем да продължим да подкрепяме регионите да се възстановят от пандемията, да извлекат максимална полза от прехода към екосъобразна и с внедрени цифрови технологии Европа и да се радват на дългосрочен растеж.

Комисарят с ресор Работни места и социални права Никола Шмит добави: Пандемията увеличи риска от неравенства в ЕС. Политиката на сближаване е сред основните ни инструменти за борба с тази тенденция и за инвестиране в хората. Тя ни помага да постигнем целта за изграждане на силна социална Европа - приобщаваща и справедлива. Гордея се, че благодарение на фондовете на ЕС децата в неравностойно положение получават книги и компютри, на младежите се предлагат стажове, които да им отворят вратите на пазара на труда, а социално слабите имат достъп до топла храна и грижи.

Политиката на сближаване е насочена към основните предизвикателства пред регионите на ЕС

Политиката на сближаване носи полза за много региони и граждани на ЕС. Тя им помага да инвестират в по-устойчив и балансиран растеж с дългосрочна полза. Тя подкрепи физическата и цифровата инфраструктура, образованието и обучението, МСП и прехода към екосъобразно общество.

В скорошен план политиката на сближаване помогна на регионите на ЕС да се справят с предизвикателството на пандемията от коронавируса и последиците от нея. Двата пакета за подпомагане, лансирани през пролетта на 2020 г. (CRII и CRII+), осигуриха незабавни налични средства, позволиха гъвкавост на разходите, повишиха процента на съфинансиране на 100 % и разшириха обхвата на фонд Солидарност на ЕС.

По линия на NextGenerationEU REACT-EU предостави допълнителни 50,6 млрд. евро в подкрепа на възстановяването от пандемията, което позволи на регионите и градовете да продължат да инвестират в развитието си, докато подготвят програмния период 2021-2027 г. Това финансиране осигури и така необходимия буфер за социално слабите, чието положение се е влошило в резултат на пандемията.

През следващите години политиката на сближаване ще продължи да подкрепя справедливото и устойчиво развитие във всички региони на ЕС, като същевременно подкрепя прехода към екосъобразно общество и цифровизация чрез следните стъпки:

всеобхватен и целенасочен подход към развитието: финансиране, управление, съгласуваност и полезни взаимодействия с националните политики;провеждане на съобразени с местните условия, многостепенни и основани на партньорства политики, които насочват подкрепата си към най-уязвимите територии;продължаващо приспособяване към нововъзникващите и неочакваните предизвикателства.

Следващи стъпки

Осмият доклад за сближаването ще послужи за основа на обсъжданията по време на Форума по въпросите на сближаването (17-18 март), който обединява представители на институциите на ЕС, на националните, регионалните и местните власти от всички държави членки, на социалните и икономическите партньори, на неправителствените организации и на академичните среди. На форума ще се обсъди как трябва да се провежда политиката на сближаване, така че нито един регион да не изостане в структурен аспект и всички да могат да извлекат полза от прехода към екосъобразно общество и цифровизация.

Контекст

На всеки три години Комисията публикува доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС, в който се представят напредъкът и ролята на ЕС като двигател на регионалното развитие. В доклада се проучва динамиката на сближаването в ЕС въз основа на широк набор от показатели за благосъстоянието, заетостта, образователния ценз, достъпността и управлението.

Посредством факти и количествени данни той дава представа за моментното състояние и тенденцията в развитието на регионите на ЕС, както и за предизвикателствата, пред които са изправени. В него се посочва например дали през последните години различията между регионите са намалели, кой сред тях е водещ и кой е изоставащ в областта на иновациите, заетостта или институционалния капацитет. Докладът също така показва кой регион къде стои по отношение на прехода към екосъобразно общество и цифровизация и кой се нуждае от допълнителна подкрепа. Една по-ясна картина на постигнатото и на това, което все още трябва да се направи през програмния период 2021-2027 г., ще послужи за ориентир на политиките и инвестициите на ЕС за подпомагане на регионите да постигнат балансирано и устойчиво развитие в дългосрочен план.

За повече информация

Съобщение за Осмия доклад за сближаването: сближаване в Европа до 2050 г.

Осми доклад за сближаването

Въпроси и отговори за Осмия доклад за сближаването

Справочен документ за Осмия доклад за сближаването:

Платформа за свободно достъпни данни във връзка със сближаването

Още новини