Начало Новини Актуално Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Стара Загора през 2020 г.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Стара Загора през 2020 г.

Актуално

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 778.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 12.5%.

Фиг. 1. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
през 2019 и 2020 г. по икономически дейности

 

Икономически дейности по сектори (КИД-2008):

А - Селско, горско и рибно стопанство

B, C, D, E - Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

F - Строителство

G, H, I - Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство

J - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

L - Операции с недвижими имоти

M, N - Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности

O, P, Q - Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност

K, R, S, T, U - Финансови и застрахователни дейности; други дейности

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 420.5 млн. лв., което е с 15.2% по-малко спрямо 2019 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 128.3 млн. лв., или с 6.1% повече в сравнение с предходната година. През 2020 г. тези сектори заедно формират 70.5% от общия размер разходи за ДМА в област Стара Загора, а общият им относителен дял нараства спрямо 2019 г. с 1.2 процентни пункта.

През 2020 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Наблюдава се ръст в относителните дялове на направените разходи за земя - с 0.4 процентни пункта; за сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 2.5 пункта; за машини, производствено оборудване и апаратура - с 2.5 пункта и за транспортни средства - с 0.5 пункта в сравнение с предходната година. Същевременно инвестициите за други разходи намаляват с 5.9 пункта.

През 2020 г. разходите за машини, производствено оборудване и апаратура формират 45.8% от общия обем инвестиции в ДМА .

 

Фиг. 2. Структура на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в област Стара Загора през 2019 и 2020 г. по видове

 

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Стара Загора - 275.7 млн. лв., или 35.4% от общите разходи за областта. Следва община Раднево с 24.8%.

 

Методологични бележки

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.

В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

 

Още новини